CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 2852/BCH-CT ngày 30/11/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự về việc trả lời kiến nghị cử tri Chu Đức Luân - xã Minh Tâm huyện Hớn Quản;

2. Công văn số 903A/NHNNBP-KTNB ngày 02/12/2020 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phươc về việc trả lời nội dung tiếp xúc cử tri;

3. Công văn số 336/BPW-KTĐT ngày 26/11/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Công văn 3778/PCBP-KT ngày 03/12/2020 của Công ty điện lực Bình Phước về việc trả lời kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước cuộc họp HĐND tỉnh khóa IX.

5. Công văn 1199/CAT-PV01 ngày 02/12/2020 của Công an tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 4481/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 4482/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

8. Công văn số 1898/SNN-VP ngày 16/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo vấn đề đã hứa với cử tri;

9. Công văn số 1086/SGTVT-VP ngày 18/11/2020 của Sở Giao thông vận tải  về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 12;

10. Công văn số 1797/SCT-NL ngày 05/11/2020 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn sô 3915/SGDĐT-GDTHMN ngày 07/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

12. Công văn số 2300/SLĐTBXH-VP ngày 07/12/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

13. Công văn số 3279/UBND-KT ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến của cử tri;

14. Công văn 465/BDT-KHTH ngày 05/12/2020 của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước về trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

15. Công văn số 2286/SKHĐT-QHTH ngày 04/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

16. Công văn số 3114/STNMT-VP ngày 04/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

17. Công văn số 3241/SXD-QLN ngày 04/12/2020 của Sở Xây dựng về trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

18. Công văn số 3881/BC-SGDĐT ngày 04/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

19. Công văn số 3428/STC-NS ngày 04/12/2020 của Sở Tài chính về trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

20. Công văn số 4810/SYT-NV ngày 04/12/2020 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 1210/CAT-PV01 ngày 04/12/2020 của Công an tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

22. Công văn số 1989/SNN-SNN ngày 02/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

23. Công văn số 1990/SNN-SNN ngày 02/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

24. Công văn số 3179/SXD-QLN ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 909/BQLDA-KHTH ngày 30/11/2020 của BQL Dự án đầu tư xây dựng Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 4366/UBND-TH ngày 27/11/2020;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN 2037/UBND-TH NGÀY 25/6/2020 CỦA UBND TỈNH:

1. Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 47/CSSB.KH ngày 21/7/2020 của công ty Cao su Sông Bé về việc báo cáo nội dung kiến nghị của cử tri xã Minh Thành;

3. Công văn số 66/CV-CSBP ngày 29/6/2020 của công ty cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

5. Công văn số 126/BPW-KTĐT ngày 26/6/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 221/TTr-NV2 ngày 29/6/2020 của Thanh trả tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 223/BDT-KTTH ngày 02/7/2020 của Ban dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

8. Công văn số 254/NHNN-BPH2 ngày 8/7/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

9. Công văn số 461/BQLDA-KHTH ngày 30/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

10. Công văn số 562/CAT-PV01 ngày 30/6/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 570/BHXH-VP ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

12. Công văn số 620/BQL-QHXDTNMT ngày 30/6/2020 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

13. Công văn số 644/STP-GD&BTTP ngày 01/7/2020 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

14. Công văn số 659/STTTT-BCVTCNTT ngày 29/6/2020 của Sở Thông tin truyền thông  về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 693/UBND-TH ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 953/UBND-KT ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 1052/SNN-VP ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 1057/SNN-VP ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 1065/SNV-XDCQ ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 1067/SCT-NL ngày 03/7/2020 của Sở Công thương về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành;

21. Công văn số 1109/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 1430/SYT-VP ngày 07/7/2020 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 1579/STNMT-VP ngày 02/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

24. Công văn số 1592/SXD-QLN ngày 01/7/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

25. Công văn số 1638/BCH-TM ngày 06/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đăng, Chơn Thành;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN CỦA HĐND TỈNH NGÀY 24/7/2020:

1. Công văn số 1916/SVHTTDL-DL ngày 29/7/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời và báo cáo rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

2. Công văn số 1829/STNMT-VP ngày 29/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

3. Công văn số 661/CAT-PC05 ngày 28/7/2020 của Công an tỉnh về việc làm rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

4. Công văn số 537/BQLDA-ĐHDA ngày 27/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời cử tri Thống Nhất về một số nội dung liên quan đến công tác thi công dự án: nâng cấp ĐT.755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi Lam Sơn, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước;

5. Công văn số 1846/SXD-QLXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc làm rõ nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

6. Công văn số 1849/BCH-CT ngày 30/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời theo Công văn số 198/HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND tỉnh về cử tri Hồ Khắc Huấn;

7. Công văn số 569/BHXH-QLT ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

8. Công văn số 575/SGTVT-VP ngày 30/6/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời đơn kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 1305/SLĐTBXH-NCC ngày 27/7/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Thông báo số : 190/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX.