CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

A. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1697/UBND-TH NGÀY 20/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 944/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 469/STTTTT-PTIT ngày 27/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 325/BQLDA-KHTH ngày 27/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn số 1697/UBND-TH ngày 20/6/2019;

4. Công văn số 1301/SDXD-QLN ngày 27/6/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 1560/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1839/SGDĐT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1116/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 1222/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1038/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 470/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số 1362/STNMT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 457/BHXH-VP ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 1419/UBND-TH ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 495/CAT-PV01 ngày 28/6/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 337/BPW-KTĐT ngày 30/7/2019 cúa Công ty cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

19. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 482/STP-HCTP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn Công văn số 350/T.Tr-NV2 ngày 23/7/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

B. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1750/UBND-TH NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 414/CTHADS-NV ngày 26/6/2019 của Cục thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 946/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 327/BQLDA-KHTH ngày 24/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công vă số 1750/UBND-TH ngày 25/6/2019;

4. Công văn số 315/T.Tr-NV3 ngày 28/6/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời kiến nghị của đại biều HĐND tỉnh;

5. Công văn số 1110/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 1964/SGDĐT-VP ngày 01/7/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1341/SLĐTBXH-VP ngày 28/6/2019 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri;

8. Công văn số 1128/UBND-KT ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 1740/PCBP-KG&VP ngày 28/6/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

10. Công văn số 1351/STNMT-VP ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

11. Công văn số 471/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

12. Công văn số 1026/SCT-QLN ngày 02/7/2019 của Sở Công thương về việc giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

13. Công văn số 1059/SKHĐT-ĐTG ngày 01/7/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;

14. Công văn số 1006/SCT-TM ngày 28/6/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

C. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA:

1. Báo cáo số 139/BC-BQLDA ngày 20/6/2019 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng về việc tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ bảy (cuối năm 2018);

D. TRẢ LỜI CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1287/SYT-NV ngày 28/7/2019 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1111/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ;

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 53-CV/QASXH ngày 11/12/2018 của Quỹ an sinh xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

2. Công văn số 705/SGDĐT-VP ngày 15/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Báo cáo số 07/BC-TTYT ngày 18/2/2019 của Trung tâm y tế Bình Long báo cáo giải trình kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh khóa IX;

4. Báo cáo số 32/BC-UBND-KT ngày 14/3/2019 của UBND huyện Chơn Thành trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. Công văn số 42/NHNN-BPH2 ngày 8/3/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 65/BDT-TTr ngày 15/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 106/BQLDA-VP ngày 14/3/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về trả lời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 58/UBND-TH;

8. Công văn số 139/BHXH-VP ngày 7/3/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 231/BQL-TNMT ngày 29/3/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc công bố kết quả phân tích nước thải của Công ty cổ phần giấy Minh Hưng và HTXL nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III;

10. Công văn số 303/SNN-VP ngày 15/3/2019 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 375/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri;

12. Công văn số 385/SXD-QH-KT ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 397/SLĐTBXH-VP ngày 14/3/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 408/SNV-XDCQ ngày 14/3/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15.  Công văn số 452/SYT-TCCB ngày 15/3/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 537/UBND-KT ngày 25/3/2019 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến cử tri;

17. Công văn số 549/STNMT-VP ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 2165/BGTVT-KCHT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

 

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

I. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ

1. Công văn số 1499/GTVT-KHTC ngày 20/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018);

2. Công văn số 359/BPW-KTĐT ngày 04/12/2018 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 2097/BVYHCT-KHTC-CNTT ngày 04/12/2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Công văn số 315/PTTH-KT ngày 06/12/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 890/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 417/BC-SGDĐT ngày 06/12/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 2148/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX;

8. Công văn số 88/TA ngày 06/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 2395/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;

10. Công văn số 2396/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;

11. Công văn số 3106/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;

12. Công văn số 398/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 2406/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

14. Công văn số 334/CT-TL ngày 07/12/2018 của Công ty Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Khai;

II. TRẢ LỜI Ý KIẾN TỔ ĐẠI BIỂU (3652/UBND-TH)

1. Báo cáo số 4128/BC-SGDĐT ngày 07/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Báo cáo số 136/BC-BDT ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 3249/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 2394/SNV ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 366/BQLDA-VP ngày 06/12/2018 của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 3523/STC-NS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1556/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 2149/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạc và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 918/CAT-PV01 ngày 07/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

10. Công văn số 2343/UBND-KT ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh.

11. Công văn số 1884/SLĐTBXH-QLLVHXH ngày 07/12/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý keiens, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

12. Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về giải trình ý kiến, kiến nghị của các Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX;

13. Công văn số 1969/SCT-QLN ngày 11/12/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

III. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI (3621/UBND-TH)

1. Công văn số 2393/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1753/SNV-VP ngày 07/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 3248/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Công văn số 413/BQLNN ngày 07/12/2018 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HDDND tỉnh;

5. Công văn số 3105/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 394/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 2400/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 3508/STC-NS ngày 05/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 889/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

10. Công văn số 945/BQL-TNMT ngày 06/12/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3621/UBND-TH;

11. Công văn số 1866/SLĐTBXH-NCC ngày 6/12/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

12 Công văn số 1557/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 2409/SNV-CCVC ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị cử tri huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản;

14. Công văn số 2149/BCH-TM ngày 10/12/2018 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú và cử tri Nguyễn Hữu Thanh ấp 2, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản;

15. Công văn số 484/TTr-NV3 ngày 07/12/2018 của Thanh Tra tỉnh về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; (chưa phô tô)

16. Công văn số 912/CAT-PV01 ngày 06/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 175/VPĐP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh;

2. Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 1949/SYT-NVY ngày 04/10/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo công văn số 2799/UBND-TH;

4. Công văn số 2372/SXD-QHXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 656/STP-BTTP ngày 03/10/2018 của Sở Tư Pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1921/SNV-XDCQ ngày 03/10/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1278/SGTVT-KHTC ngày 04/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 3173/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số  1364a/SNN-VP ngày 04/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 1724/SKHĐT-KTĐ ngày 09/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thác Mơ, thị xã Phước Long và xã Nha Bích huyện Chơn Thành;

11. Công văn số 2259/PCBP-KT ngày 03/10/2018 của Công ty điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1557/SCT-TM ngày 03/10/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 774/BQL-QHXD ngày 10/10/2018 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 2799/UBND-TH ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh;

14. Công văn số 1261/BVĐK-TCCB ngày 02/10/2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 2170/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 556/SGTVT-KHTC ngày 07/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp cuối năm (2017);

2. Công văn số 1011/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017);

3. Công văn số 149/BQLNN NGÀY 18/6/2018 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc báo cáo thực hiện những nội dung đã hứa, trả lời kiến nghị cử tri thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa;

4. Công văn số 163/CTDVTL ngày 5/6/2018 của Công ty dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về báo cáo các vấn đề đã hứa;

5. Công văn số 1123/SNV-XDCQ ngày 03/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 354/TA-TCCB ngày 04/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 101/VPĐP ngày 02/7/2018 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 933/SLĐTBXH-NCC ngày 04/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 430/BHXH-VP ngày 03/7/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 420/STP-BTTP ngày 04/7/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú và Lộc Ninh;

11. Công văn số 487/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

12. Công văn số 229/BPW-KTĐT ngày 05/7/2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 1131/BCH-PCT ngày 05/7/2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, TX Bình Long;

14. Công văn số 1360/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

15. Công văn số 954/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 06/7/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX;

16. Công văn số 1362/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH;

17. Công văn số 1824/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

18. Công văn số 1828/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 2028/SGDĐT-GDTH ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

20. Công văn số 2030/SGDĐT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn số 1421/CT-QLN ngày 06/7/2018 của Cục thuế về việc phúc đáp kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

22. Công văn số 1161/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

23. Công văn số 1773/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Công văn số 66/LMHTX-KHHT ngày 04/7/2018 của Liên minh hợp tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 1091/SCT-KH ngày 05/7/2018 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

26. Công văn số 201/TL.CTDVTL ngày 09/7/2018 của Công ty thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 1373/SYT-NVY ngày 09/7/2018 của sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 188/UBND-TH;

28. Công văn số 1164/SKHĐT-KTĐN ngày 06/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long;

29. Công văn số 1090/SCT-KH ngày 05/7/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

31. Công văn số 683/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2018 của Sở Giao thông Vân tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

32. Công văn số 847/UBND-TH ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

33. Công văn số 1774/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

34. Công văn số 932/SNN-VP ngày 05/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

35. Công văn số 937/SNN-VP ngày 06/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Công văn số 444/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2018 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Công văn số 486/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. Công văn số 217/BQLDA-VP ngày 5/7/2018 của Ban quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

39. Công văn số 169/BQLNN ngày 06/7/2018 của Ban quản lý nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH ngày 29/6/2018 và công văn 1881/UBND-TH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh;

40. Công văn số 173/PTTH-HC ngày 03/7/2018 của Đài phát thanh truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

41. Công văn số 1009/SLĐTBXH-NCC ngày 17/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

42. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 6/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

43. Công văn số 463/UBND-TH ngày 5/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

44. Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX