CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA IX

+ HƯỚNG DẪN TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ IX

+ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHOÁ IX.

I. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1/ Công văn số 2679/STNMT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

2/ Công văn số 957/SGTVT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

3/ Công văn số 2186/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

4/ Công văn số 2095/SKHĐT-ĐT ngày 06/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

5/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

6/ Công văn số 3275/BC-STC ngày 9/12/2019 của Sở Tài chính về việc chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh;

7/ Công văn số 1920/SNN-VP ngày 05/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

II. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3464/UBND-TH NGÀY 22/11/2019

1/ Công văn số 2770/SXD-QLN.QH ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2/ Công văn số 967/CAT-PV01 ngày 29/11/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3/ Công văn số 2632/STNMT-VP ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 721/BQLDA-KHTH ngày 29/11/2019 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 3860/SGDĐT-VP ngày 02/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6/ Báo cáo số 3035/BC-SVHTTDL ngày 28/11/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 2295/BCH-VP ngày 04/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8/ Công văn số 1183/SNN-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9/ Công văn số 728/BQLDA-KTTH ngày 04/12/2019 của Ban quản lý đầu tư xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng;

10/ Công văn số 959/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

12/ Công văn số 1861/SCT-QLNL ngày 28/11/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13/ Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri (ông Trần Đức Quang, cư ngụ tại ấp 23 Nhỏ, xã Phước An, huyện Hớn Quản).

14/ Công văn số 2405/SLĐTBXH-VP ngày 03/12/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

III. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3595/UBND-TH NGÀY 28/11/2019

1/ Công văn số 2805/SXD-QLXD ngày 03/12/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

2/ Công văn số 2558/SYT-NV ngày 04/12/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

3/ Công văn số 2680/STNMT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

4/ Công văn số 2185/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

5/ Công văn số 1879/SCT-TM ngày 03/12/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6/ Công văn số 981/CAT-PV01 ngày 05/12/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7/ Công văn số 433/BDT-KHTH ngày 06/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

8/ Công văn số 3235/STC-NS ngày 06/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

9/ Công văn số 3900/SGDĐT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

10/ Báo cáo số 3098/BC-SVHTTDL ngày 04/12/2019 cảu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

IV. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KHÁC

1/ Công văn số 958/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019);

 2/ Công văn số 3516/PCBP-KT ngày 28/11/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập;

3/ Công văn số 454/CV-BPW ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 830/CTHADS-KNTC ngày 04/12/2019 của Cục thi hành án dân sự việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 461/CV-TA ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 276/HĐND ngày 29/11/2019;

6/ Công văn số 3224/STC-NS ngày 04/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lới ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 267/CTDVTL ngày 06/12/2019 của Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Long Hà.

8/ Công văn số 2164/SNV-XDCQ ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI SAU KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

 1. Công văn số 2267/UBND-VP ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 251/UBND-NC ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 451/T.Tr-NV2 ngày 25/9/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Yến - ngụ tại khu phố 1, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với ông Văn Nhiều- ngụ thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng;

5. Công văn số 1983/SYT-NV ngày 30/9/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 2044/SXD-CCGĐXD ngày 25/9/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 2047/SXD-CCGĐXD ngày 25/9/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 764/STTTT-BCVTCNTT ngày 27/9/2019 của Sở Thông Tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 811/STP-GD&BTTP ngày 26/9/2019 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phú Trung, huyện Phú Riềng;

10. Công văn số 2080/STNMT-VP ngày 26/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11. Công văn số 2521/STC-NS ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1486/SNN-VP ngày 27/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 1733/SNV-XDCQ ngày 25/9/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

14. Công văn số 1893/SLĐTBXH-VP ngày 30/9/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 1614/SKHĐT-ĐT ngày 25/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

16. Công văn số 1632/SKHĐT-ĐT ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

17. Công văn số 752/SGTVT-KHTC ngày 25/9/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 1479/SCT-TM ngày 26/9/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 690/NHCS-KHNV ngày 24/9/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

20. Công văn số 150/CT-NV-DT&PC ngày 02/10/2019 của Cục thuế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn số 389/CQLTT-PC ngày 25/9/2019 của Cục quản lý thị trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

22. Công văn số 23/BC-CSBP ngày 25/9/2019 của Công ty Cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước;

23. Công văn số 217/TL.CTDVTL ngày 04/10/2019 của Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Công văn số 722/CAT-PV01 ngày  17/9/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 788/CAT-PV01 ngày 30/9/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

26. Công văn số 782/BQL-TNMT ngày 24/9/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 570/BQLDA-KHTH ngày 24/9/2019 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

28. Công văn số 2198/STNMT-VP ngày 11/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

29. Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

30. Công văn số 860/UBND-TH ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

31. Công văn số 2687/PCBP-KD ngày 19/9/2019 của Công ty Điện lực về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

A. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1697/UBND-TH NGÀY 20/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 944/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 469/STTTTT-PTIT ngày 27/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 325/BQLDA-KHTH ngày 27/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn số 1697/UBND-TH ngày 20/6/2019;

4. Công văn số 1301/SDXD-QLN ngày 27/6/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 1560/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1839/SGDĐT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1116/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 1222/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1038/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 470/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số 1362/STNMT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 457/BHXH-VP ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 1419/UBND-TH ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 495/CAT-PV01 ngày 28/6/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 337/BPW-KTĐT ngày 30/7/2019 cúa Công ty cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

19. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 482/STP-HCTP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn Công văn số 350/T.Tr-NV2 ngày 23/7/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

B. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1750/UBND-TH NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 414/CTHADS-NV ngày 26/6/2019 của Cục thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 946/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 327/BQLDA-KHTH ngày 24/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công vă số 1750/UBND-TH ngày 25/6/2019;

4. Công văn số 315/T.Tr-NV3 ngày 28/6/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời kiến nghị của đại biều HĐND tỉnh;

5. Công văn số 1110/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 1964/SGDĐT-VP ngày 01/7/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1341/SLĐTBXH-VP ngày 28/6/2019 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri;

8. Công văn số 1128/UBND-KT ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 1740/PCBP-KG&VP ngày 28/6/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

10. Công văn số 1351/STNMT-VP ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

11. Công văn số 471/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

12. Công văn số 1026/SCT-QLN ngày 02/7/2019 của Sở Công thương về việc giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

13. Công văn số 1059/SKHĐT-ĐTG ngày 01/7/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;

14. Công văn số 1006/SCT-TM ngày 28/6/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

C. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA:

1. Báo cáo số 139/BC-BQLDA ngày 20/6/2019 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng về việc tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ bảy (cuối năm 2018);

D. TRẢ LỜI CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1287/SYT-NV ngày 28/7/2019 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1111/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ;

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 53-CV/QASXH ngày 11/12/2018 của Quỹ an sinh xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

2. Công văn số 705/SGDĐT-VP ngày 15/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Báo cáo số 07/BC-TTYT ngày 18/2/2019 của Trung tâm y tế Bình Long báo cáo giải trình kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh khóa IX;

4. Báo cáo số 32/BC-UBND-KT ngày 14/3/2019 của UBND huyện Chơn Thành trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. Công văn số 42/NHNN-BPH2 ngày 8/3/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 65/BDT-TTr ngày 15/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 106/BQLDA-VP ngày 14/3/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về trả lời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 58/UBND-TH;

8. Công văn số 139/BHXH-VP ngày 7/3/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 231/BQL-TNMT ngày 29/3/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc công bố kết quả phân tích nước thải của Công ty cổ phần giấy Minh Hưng và HTXL nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III;

10. Công văn số 303/SNN-VP ngày 15/3/2019 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 375/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri;

12. Công văn số 385/SXD-QH-KT ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 397/SLĐTBXH-VP ngày 14/3/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 408/SNV-XDCQ ngày 14/3/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15.  Công văn số 452/SYT-TCCB ngày 15/3/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 537/UBND-KT ngày 25/3/2019 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến cử tri;

17. Công văn số 549/STNMT-VP ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 2165/BGTVT-KCHT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

 

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

I. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ

1. Công văn số 1499/GTVT-KHTC ngày 20/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018);

2. Công văn số 359/BPW-KTĐT ngày 04/12/2018 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 2097/BVYHCT-KHTC-CNTT ngày 04/12/2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Công văn số 315/PTTH-KT ngày 06/12/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 890/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 417/BC-SGDĐT ngày 06/12/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 2148/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX;

8. Công văn số 88/TA ngày 06/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 2395/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;

10. Công văn số 2396/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;

11. Công văn số 3106/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;

12. Công văn số 398/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 2406/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

14. Công văn số 334/CT-TL ngày 07/12/2018 của Công ty Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Khai;

II. TRẢ LỜI Ý KIẾN TỔ ĐẠI BIỂU (3652/UBND-TH)

1. Báo cáo số 4128/BC-SGDĐT ngày 07/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Báo cáo số 136/BC-BDT ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 3249/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 2394/SNV ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 366/BQLDA-VP ngày 06/12/2018 của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 3523/STC-NS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1556/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 2149/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạc và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 918/CAT-PV01 ngày 07/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

10. Công văn số 2343/UBND-KT ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh.

11. Công văn số 1884/SLĐTBXH-QLLVHXH ngày 07/12/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý keiens, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;

12. Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về giải trình ý kiến, kiến nghị của các Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX;

13. Công văn số 1969/SCT-QLN ngày 11/12/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

III. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI (3621/UBND-TH)

1. Công văn số 2393/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1753/SNV-VP ngày 07/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 3248/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Công văn số 413/BQLNN ngày 07/12/2018 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HDDND tỉnh;

5. Công văn số 3105/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 394/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 2400/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 3508/STC-NS ngày 05/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 889/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

10. Công văn số 945/BQL-TNMT ngày 06/12/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3621/UBND-TH;

11. Công văn số 1866/SLĐTBXH-NCC ngày 6/12/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

12 Công văn số 1557/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 2409/SNV-CCVC ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị cử tri huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản;

14. Công văn số 2149/BCH-TM ngày 10/12/2018 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú và cử tri Nguyễn Hữu Thanh ấp 2, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản;

15. Công văn số 484/TTr-NV3 ngày 07/12/2018 của Thanh Tra tỉnh về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; (chưa phô tô)

16. Công văn số 912/CAT-PV01 ngày 06/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;