CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 556/SGTVT-KHTC ngày 07/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp cuối năm (2017);

2. Công văn số 1011/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017);

3. Công văn số 149/BQLNN NGÀY 18/6/2018 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc báo cáo thực hiện những nội dung đã hứa, trả lời kiến nghị cử tri thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa;

4. Công văn số 163/CTDVTL ngày 5/6/2018 của Công ty dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về báo cáo các vấn đề đã hứa;

5. Công văn số 1123/SNV-XDCQ ngày 03/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 354/TA-TCCB ngày 04/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 101/VPĐP ngày 02/7/2018 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 933/SLĐTBXH-NCC ngày 04/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 430/BHXH-VP ngày 03/7/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 420/STP-BTTP ngày 04/7/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú và Lộc Ninh;

11. Công văn số 487/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

12. Công văn số 229/BPW-KTĐT ngày 05/7/2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 1131/BCH-PCT ngày 05/7/2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, TX Bình Long;

14. Công văn số 1360/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

15. Công văn số 954/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 06/7/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX;

16. Công văn số 1362/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH;

17. Công văn số 1824/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

18. Công văn số 1828/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 2028/SGDĐT-GDTH ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

20. Công văn số 2030/SGDĐT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn số 1421/CT-QLN ngày 06/7/2018 của Cục thuế về việc phúc đáp kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

22. Công văn số 1161/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

23. Công văn số 1773/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Công văn số 66/LMHTX-KHHT ngày 04/7/2018 của Liên minh hợp tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 1091/SCT-KH ngày 05/7/2018 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

26. Công văn số 201/TL.CTDVTL ngày 09/7/2018 của Công ty thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 1373/SYT-NVY ngày 09/7/2018 của sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 188/UBND-TH;

28. Công văn số 1164/SKHĐT-KTĐN ngày 06/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long;

29. Công văn số 1090/SCT-KH ngày 05/7/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

31. Công văn số 683/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2018 của Sở Giao thông Vân tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

32. Công văn số 847/UBND-TH ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

33. Công văn số 1774/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

34. Công văn số 932/SNN-VP ngày 05/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

35. Công văn số 937/SNN-VP ngày 06/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Công văn số 444/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2018 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Công văn số 486/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. Công văn số 217/BQLDA-VP ngày 5/7/2018 của Ban quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

39. Công văn số 169/BQLNN ngày 06/7/2018 của Ban quản lý nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH ngày 29/6/2018 và công văn 1881/UBND-TH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh;

40. Công văn số 173/PTTH-HC ngày 03/7/2018 của Đài phát thanh truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

41. Công văn số 1009/SLĐTBXH-NCC ngày 17/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

42. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 6/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

43. Công văn số 463/UBND-TH ngày 5/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

44. Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Thông báo Kết luận Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018) của HĐND tỉnh khóa IX.

file word Kết luận Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018) của HĐND tỉnh khóa IX.

2. Công văn số 97/HĐND ngày 28/5/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.

3. Công văn số 80/BQLNN, ngày 30/3/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Công văn số 187/BQL-QHXD ngày 21/3/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 104/BHXH-VP ngày 27/2/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 326/BVĐK-KHTH ngày 05/3/2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 444/BCH-CT ngày 23/3/2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 84/CAT-PC67 ngày 02/3/2018 của Công an tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Phạm Văn Giang - Lộc Ninh;

9. Công văn số 174/CAT-PV11 ngày 30/3/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 477/SCT-VP ngày 30/3/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 45/PTTH-KT ngày 22/2/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình về việc báo cáo vùng phủ sóng phát thanh FM và sóng truyền hình số DVB-T2 trên địa bàn tỉnh sau khi ngừng sóng Analog và thay đổi địa điểm phát sóng từ núi Bà Rá về Đồng Xoài;

12. Công văn số 84/PTTH-KT ngày 27/3/2018 của Đài phát thanh và Truyền hình về việc trả lời kiến nghị của cử tri về vùng phủ sóng FM trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Công văn số 356/PCBP-KHVT ngày 01/3/2018 của Công ty điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Gia Mập, huyện Đồng Phú;

14. Công văn số 576/SKHĐT-KTĐN ngày 6/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 525/SNV-XDCQ ngày 27/3/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

16. Công văn số 423/SNN-VP ngày 30/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 591/SYT-NVY ngày 28/3/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 635/UBND-KTTH ngày 19/3/2018;

18. Công văn số 694/STNMT-VP ngày 29/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 125/T.Tr-NV2 ngày 30/3/2018 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công 154/STP-BTTP ngày 29/3/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Đồng Phú và huyện Hớn Quản;

21. Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri;

22. Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri;

23. Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 6/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 103/CTDVTL ngày 09/4/2018 của Công ty dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

26. Công văn số 270/SGTVT-KHTC ngày 30/3/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

27. Công văn số 1191/STC-NS ngày 17/5/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

 

TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA

1. Báo cáo số 1324/SGTVT-KHTC  ngày 17 /11/2017  báo cáo về những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017) .

2. Báo cáo số 1755/SNN-VP  ngày 16 /11/2017  báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

3. Báo cáo số 2168/SKHĐT-TH ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

4. Báo cáo số 2571/STNMT-TTR  ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

5. Báo cáo số 2594/SNV-XDCQ  ngày 09 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

6. Báo cáo số 2100/SNN-VP  ngày 07 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

7. Công văn số 2571/STNMT-TTr ngày 08/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017);

8. Công văn số 1324/SGTVT-KHTC ngày 17/11/2017 của Sở GTVT về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017);

9. Công văn số 2998/SXD-KT&VLXD ngày 17/11/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX;

10. Báo cáo số 239/BC.CTDVTL ngày 21/11/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX;

11. Công văn số 2648/SYT-KHTC ngày 30/11/2017 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX;

TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Công văn số 4443/SGDĐT-TCCB ngày 09/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

2. Công văn số 1104/BVĐK-KHTH ngày 01/12/2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3.Công văn số 183/CV0TA ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Công văn số 1042/CAT-PV11 ngày 05/12/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. Công văn số 1377/SGTVT-KHTC ngày 04/12/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 3128/SXD_KT&VLXD ngày 04/12/2017 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 2867/STNMT-VP ngày 04/12 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

8. Công văn số 2275/SNN-VP ngày 04/12/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 1897/SCT-TM ngày 04/12/2017 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 1903/SLĐTBXH-VP ngày 04/12/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 2792/SNV-XDCQ ngày 05/12/2017 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

12. Công văn số 773/STP-BTTP ngày 05/12/2017 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 2689/SYT-NVY ngày 05/12/2017 của Dở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 4717/SGDĐT-VP ngày 04/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 2319/SKHĐT-KTĐN ngày 04/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 500/T.Tr.NV1 ngày 05/12/2017 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công  văn số 994/BHXH-VP ngày 04/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 445/BQLNN ngày 04/12/2017 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 1954/UBND-KTSX ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 995/BHXH-GĐYT ngày 04/12/2017 của Bảo Hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 249/VPĐP ngày 04/12/2017 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 2588/UBND ngày 06/12/2017 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA TỔ ĐẠI BIỀU

1. Công văn số 2294/SNN-VP ngày 06/12/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 449/BQLNN ngày 05/12/2017 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNN về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Báo cáo số 4741/BC-SGDĐT ngày 05/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải trình ý kiến của các tổ đại biểu và trả lời các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ năm;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

 

 

1. Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Bù Đăng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 

 2. Báo cáo số 195/BC-CTDVTL ngày 28/9/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

3. Công văn số 312/BQLNN ngày 28/9/2017 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 

4. Công văn số 393/Tr-VN6 ngày 29/9/2017 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.
 

5. Công văn số 555/SNV-BTĐKT ngày 25/9/2017 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. 

 

6. Công văn số 775/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.
 

7. Công văn số 817/BHXH-VP ngày 27/9/2017 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

8. Công văn số 835/CAT-PV11 ngày 29/9/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

9. Công văn số 1415/BVYHCT-KHTH-CNTT ngày 04/10/2017 của Bệnh viện YHCT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

10. Công văn số 1489/ UBND-TH ngày 29/9/2017 của UBND thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

11. Công văn số 1506/SLĐTBXH-NCC ngày 26/9/2017 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

12. Công văn số 1883/SNN-VP ngày 03/10/2017 của Sở NN & PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

13. Công văn số 1885/UBND-KT ngày 06/10/2017 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

14. Công văn số 2160/SNV-XDCQ ngày 29/9/2017 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

15. Công văn số 2181/PCBP-KHVT ngày 19/9/2017 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

16. Công văn số 2218/STNMT-VP ngày 29/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

17. Công văn số 2273/SXD-KT&VLXD ngày 25/9/2017 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

18. Báo cáo số 2454/BC-SVHTTDL ngày 25/9/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

19. Báo cáo số 3868/BC-SGDĐT ngày 29/9/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

20. Công văn số 1480/STC-TM ngày 29/9/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

 

21. Báo cáo số 682/BC-BQL ngày 29/9/2017 của Ban Quản lý Khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

22. Công văn số 91/LMHTX-KHHT ngày 13/10/2017 của Liên Minh Hợp Tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

23. Công văn số 753/CTHA-KNTC ngày 5/10/2017 của Cục Thi Hành án Dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

24. Công văn số 1124/SGTVT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:  

 

25. Báo cáo số 1896/BC-SKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

26.  Công văn số 2142/SYT-NVY ngày 29/9/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

27. Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

28. Công văn số 1060/UBND-TH  ngày 20/10/2017 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

29. Công văn số 151/CSSB-KHKD ngày 19/10/2017 của Công ty Cao su Sông Bé về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

 Trả lời những vấn đề đã hứa


1. Công văn số 1214/SNN-VP ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo những vấn đề đã hứa.

2. Công văn số 1308/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh.

3. Công văn số 1293/SYT-TCCB ngày 16/6/2017 của Sở Y tế về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

4. Công văn số 1348/STNMT-VP ngày 20/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

5. Công văn số 312/VNPT-BP-KTĐT ngày 19/6/2017 của Viễn thông Bình Phước về việc báo cáo Công văn 1945/UBND-KTTH;

6. Công văn sô 398/BQL-QHXD ngày 20/6/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc thực hiện giao 1.640 ha phía Đông Quốc lộ 13 thuộc xã Lộc Hoad về cho UBND huyện Lộc Ninh quản lý và xem xét cấp GCN QSD đất cho người dân.

7. Công văn số 1973/STC-NS ngày 20/6/2017 của Sở Tài chính về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3.

8. Công văn số 721/SGTVT-KHTC ngày 19/6/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

9. Công văn số 1061/SKHĐT-KTĐN ngày 21/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

10. Công văn số 519/CAT-PC64 ngày 20/6/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh


1. Công văn số 327/BHXH-QLT ngày 02/6/2017 của Bảo Hiểm xã hội về việc báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Công văn số 634/SGTVT-KHTC ngày 29/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

3. Báo cáo số 781/BC-SCT ngày 30/5/2017 của Sở Công thương về việc trả giải trình chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Công văn số 1118/STNMT-VP ngày 24/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

5. Công văn số 337/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2017 của Sở Thông tin truyền thông về việc trả lời ý kiến chất vấn của cử tri.

6. Công văn số 1612/STC-NS ngày 26/5/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

7. Công văn số 1142/SYT-NVY ngày 29/5/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

8. Công văn số 689/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/5/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

9. Công văn số 18/BPWACO-KTĐT ngày 24/5/2017 của Công ty cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri


1. Công văn số 1159/SKHĐT-TH ngày 04/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số 1392/SNV-XDCQ ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số 59/BQLDA-KTTĐ ngày 03/7/2017 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số 1504/SXD-KT&VLXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

5. Công văn số 819/SGTVT-KHTC ngày 07/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

6. Công văn số 1342/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

7. Công văn số 1499/STNMT-VP ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 2284/STC-NS ngày 7/7/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1626/BC-SVHTTDL ngày 06/7/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 1021/SCT-KH ngày 05/7/2017 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11. Công văn số 452/STTTT-BCVT ngày 06/7/2017 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1456/SYT-NVY ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 965/SLĐTBXH-VP ngày 07/7/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

14. Báo cáo số 69/VC-BQL ngày 07/7/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 87/B.QLDA-KTTĐ ngày 06/7/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXDCCT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;.

16. Công văn số 574/CAT-PV11 ngày 6/7/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

17. Công văn số 275/T.Tr-NV4 ngày 07/7/2017 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 133/CTDVTL ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 503/BHXH-VP ngày 07/7/2017 của Bảo Hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

20. Công văn số 567/BVĐK-KHTH ngày 10/7/2017 của Bệnh viện tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 478/NHCS-KTNB ngày 05/7/2017 của Ngân hàng chính sách tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 34/BPWACO-KTĐT ngày 06/7/2017 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 83/CV-TA ngày 03/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

24. Công văn số 503/CTHADS-NV ngày 06/7/2017 của CỤc thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

25. Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện Đồng Phú báo cáo kết quả thực hiện Công văn 2149/UBND-KTTH ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh;

26. Công văn số 720/UBND-NC ngày 27/7/2017 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

27. Công văn số 96/CSSB-KHKD ngày 25/7/2017 của Công ty Cao su Sông bé về việc giải trình nội dung liên quan đến công văn 2149/UBND-KTTH ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh.

28. Công văn số 133/CTDVTL ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

29. Công văn số 1480/SYT-NVY ngày 13/7/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

 Giải trình ý kiến của tổ đại biểu

1. Công văn số 2257/STC-NS ngày 05/7/2017 của Sở Tài chính về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

2. Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 07/7/2017 của Ban Dân tộc về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 123/VPĐP ngày 06/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 1343/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 35/BPWACO-KTĐT ngày 07/7/2017 của Công ty Cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến của cử tri

6. Công văn số 1496/STNMT-VP ngày 07/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;