CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN 2037/UBND-TH NGÀY 25/6/2020 CỦA UBND TỈNH:

1. Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 47/CSSB.KH ngày 21/7/2020 của công ty Cao su Sông Bé về việc báo cáo nội dung kiến nghị của cử tri xã Minh Thành;

3. Công văn số 66/CV-CSBP ngày 29/6/2020 của công ty cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

5. Công văn số 126/BPW-KTĐT ngày 26/6/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 221/TTr-NV2 ngày 29/6/2020 của Thanh trả tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 223/BDT-KTTH ngày 02/7/2020 của Ban dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

8. Công văn số 254/NHNN-BPH2 ngày 8/7/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

9. Công văn số 461/BQLDA-KHTH ngày 30/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

10. Công văn số 562/CAT-PV01 ngày 30/6/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 570/BHXH-VP ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

12. Công văn số 620/BQL-QHXDTNMT ngày 30/6/2020 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

13. Công văn số 644/STP-GD&BTTP ngày 01/7/2020 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

14. Công văn số 659/STTTT-BCVTCNTT ngày 29/6/2020 của Sở Thông tin truyền thông  về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 693/UBND-TH ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 953/UBND-KT ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 1052/SNN-VP ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 1057/SNN-VP ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 1065/SNV-XDCQ ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 1067/SCT-NL ngày 03/7/2020 của Sở Công thương về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành;

21. Công văn số 1109/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 1430/SYT-VP ngày 07/7/2020 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 1579/STNMT-VP ngày 02/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

24. Công văn số 1592/SXD-QLN ngày 01/7/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

25. Công văn số 1638/BCH-TM ngày 06/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đăng, Chơn Thành;

 

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN CỦA HĐND TỈNH NGÀY 24/7/2020:

1. Công văn số 1916/SVHTTDL-DL ngày 29/7/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời và báo cáo rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

2. Công văn số 1829/STNMT-VP ngày 29/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

3. Công văn số 661/CAT-PC05 ngày 28/7/2020 của Công an tỉnh về việc làm rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

4. Công văn số 537/BQLDA-ĐHDA ngày 27/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời cử tri Thống Nhất về một số nội dung liên quan đến công tác thi công dự án: nâng cấp ĐT.755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi Lam Sơn, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước;

5. Công văn số 1846/SXD-QLXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc làm rõ nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

6. Công văn số 1849/BCH-CT ngày 30/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời theo Công văn số 198/HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND tỉnh về cử tri Hồ Khắc Huấn;

7. Công văn số 569/BHXH-QLT ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

8. Công văn số 575/SGTVT-VP ngày 30/6/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời đơn kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 1305/SLĐTBXH-NCC ngày 27/7/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Thông báo số : 190/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX.

CÁC VĂN BẢN TRẢ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX

 - Công văn số:1588/STNMT-VP ngày 03/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh

- Công văn số: 461/BQLDA-KHTH ngày 30/6/2020 của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung CV 3037/UBND-TH 25/6/2020 

- Công văn số: 1592/SXD-QLN  ngày 01/7/2020 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

- Công văn số: 1109/SLĐTBXH- QLLVXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số: 221/TTT-NV2 ngày 29/6/2020 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

- Công văn số: 1579/STNMT-VP ngày 02/7/2020 của Sở  Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số 224/TTR-NV2 ngày 03/7/2020 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

- Công văn số: 1624/SXD-QLN ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 464/BQLDA-KHTH ngày 02/7/2020 của Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo nội dung Công văn số 2046/UBND-TH ngày 26/6/2020;

- Công văn số: 1140/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 03/7/2020 của Sở Lao động và Thương binh xã hội về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1067/SCT-QLNL ngày 03/7/2020 của Sở Công thương về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Minh hưng, huyện Chơn Thành;

- Công văn số: 1052/SNN-VP ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 562/CAT-PV01 ngày 30/6/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số; 210/CTDVTL ngày 06/7/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về sửa chữa Trạm Bơm xã Đăng Hà;

- Công văn số: 1057/SNN-VP ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 1638/BCH-TM ngày 06/7/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đăng, Chơn Thành;

- Công văn số: 223/BDT-KHTH ngày 02/7/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 585/SGTVT-VP ngày 01/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 627/BQL-QHXDTNMT ngày 02/7/2020 của Ban Quản lý khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 2064/UBND-TH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh; 

- Công văn số: 1115/SNV-XDCQCTTN ngày 01/7/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1637/SVHTTDL-DL ngày 02/7/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng về kế hoạch phát trển ngành du lịch;

- Công văn số: 226/BDT-CSDT ngày 03/7/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

 - Công văn số: 2430/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 1300/SXD-QLXD ngày 03/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh trả lời kiến nghị cử tri theo CV số 122/HĐND ngày 19/3/2020 của HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1341/SXD-QLN.QH ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 2431/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 66/CV-CSBP ngày 29/6/2020 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời đơn kiến nghị cử tri.

- Công văn số: 620/BQL-QHXDTNMT ngày 30/6/2020 của Ban quản lý khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2037/UBND-TH.

- Công văn số: 1065/SNV-XDCQ ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 659/STTTT-BCVTCNTT ngày 29/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 384/STNMT-VP ngày 27/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 371/UBND-TH.

- Công văn số: 644/STP-GD&BTTP ngày 01/7/2020 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Công văn số: 126/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Uỷ ban nhân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 2037/UBND-TH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh.

Công văn số: 209/BC-UBND ngày 01/7/2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Phước Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 52/BDT-KHTH ngày 03/03/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 92/BQLDA-KHTH ngày 27/2/2020 của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 145/BQL-QHXD-TNMT ngày 27/2/2020 của Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 464/PCBP-KTTT&PC ngày 28/2/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 498/SGDĐT-VP ngày 28/2/2020 của Sở Giáo Dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 256/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 280/SLĐTBXH-VP ngày 27/2/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 385/STNMT-VP ngày 27/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 407/UBND-TH

Công văn số: 575/SGTVT-VP ngày 30/6/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công văn số: 2430/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công văn số: 570/BHXH-VP ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công văn số: 569/BHXH-QLT ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

   CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA IX

+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường Trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

+ Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (Bất thường) HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười Một (Bất thường) HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Công văn số: 371/UBND-TH ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Sở ban ngành liên quan:

1. Công văn số: 34/DVTL-KHKT ngày 28/02/2020 của Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy Lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số: 50/BC-UBND ngày 5/3/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số: 51/NHNN-PBH2 ngày 28/02/2020 của Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số: 52/BDT-KHTH ngày 3/3/2020 của Ban Dân Tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Công văn số: 75/T.Tr-NV2 ngày 10/3/2020 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Công văn số: 92/BQLDA-KHTH ngày 27/02/2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư Xây Dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

7. Công văn số: 99/BHXH-VP ngày 20/02/2020 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8. Công văn số: 141/SGTVT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Công văn số: 142/CAT-PV01 ngày 28/02/2020 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Công văn số: 142/STP-HCTP ngày 27/02/2020 của Sở Tư Pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số: 145/BQL-QHXD-TNMT ngày 27/02/2020 của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Công văn số: 159/STTT-BCVTCNTT ngày 02/3/2020 của Sở Thông Tin và Truyền Thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

13. Công văn số: 169/NHCS-KHNV ngày 25/02/2020 của Ngân Hàng Chính Sách về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

14. Công văn số: 247/SNN -VP ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

15. Công văn số: 265/SKHĐTĐKKD ngày 05/02/2020 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

16. Công văn số: 280/SLĐTBXH-VP ngày 27/02/2020 của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

17. Công văn số: 315/SNV-XDCQ ngày 10/3/2020 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

18. Công văn số: 366/SXD-QLN ngày 28/02/2020 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

19. Công văn số: 384/STNMT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

20. Công văn số: 385/STNMT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. (theo công văn 407-UBND -TH ngày 25/02/2020 cảu UBND tỉnh).

21. Công văn số: 397/STC-NS ngày 03/3/2020 của Sở Tài Chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

22. Công văn số: 464/PCBP-KTTT & PC ngày 28/02/2020 của Công ty Điện Lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

23. Công văn số: 498/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo và Đào Tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

24. Công văn số: 831/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

25. Công văn số: 417/CAT-PV01 ngày 21/5/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

26. Công văn số: 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

27. Công văn số: 334/BQLDA-KHTH ngày 20/5/2020 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

  

CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA IX

+ HƯỚNG DẪN TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ IX

+ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHOÁ IX.

I. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1/ Công văn số 2679/STNMT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

2/ Công văn số 957/SGTVT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

3/ Công văn số 2186/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

4/ Công văn số 2095/SKHĐT-ĐT ngày 06/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

5/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

6/ Công văn số 3275/BC-STC ngày 9/12/2019 của Sở Tài chính về việc chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh;

7/ Công văn số 1920/SNN-VP ngày 05/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

II. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3464/UBND-TH NGÀY 22/11/2019

1/ Công văn số 2770/SXD-QLN.QH ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2/ Công văn số 967/CAT-PV01 ngày 29/11/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3/ Công văn số 2632/STNMT-VP ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 721/BQLDA-KHTH ngày 29/11/2019 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 3860/SGDĐT-VP ngày 02/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6/ Báo cáo số 3035/BC-SVHTTDL ngày 28/11/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 2295/BCH-VP ngày 04/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8/ Công văn số 1183/SNN-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9/ Công văn số 728/BQLDA-KTTH ngày 04/12/2019 của Ban quản lý đầu tư xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng;

10/ Công văn số 959/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

12/ Công văn số 1861/SCT-QLNL ngày 28/11/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13/ Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri (ông Trần Đức Quang, cư ngụ tại ấp 23 Nhỏ, xã Phước An, huyện Hớn Quản).

14/ Công văn số 2405/SLĐTBXH-VP ngày 03/12/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

III. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3595/UBND-TH NGÀY 28/11/2019

1/ Công văn số 2805/SXD-QLXD ngày 03/12/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

2/ Công văn số 2558/SYT-NV ngày 04/12/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

3/ Công văn số 2680/STNMT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

4/ Công văn số 2185/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

5/ Công văn số 1879/SCT-TM ngày 03/12/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6/ Công văn số 981/CAT-PV01 ngày 05/12/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7/ Công văn số 433/BDT-KHTH ngày 06/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

8/ Công văn số 3235/STC-NS ngày 06/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

9/ Công văn số 3900/SGDĐT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

10/ Báo cáo số 3098/BC-SVHTTDL ngày 04/12/2019 cảu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

IV. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KHÁC

1/ Công văn số 958/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019);

 2/ Công văn số 3516/PCBP-KT ngày 28/11/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập;

3/ Công văn số 454/CV-BPW ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 830/CTHADS-KNTC ngày 04/12/2019 của Cục thi hành án dân sự việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 461/CV-TA ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 276/HĐND ngày 29/11/2019;

6/ Công văn số 3224/STC-NS ngày 04/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lới ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 267/CTDVTL ngày 06/12/2019 của Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Long Hà.

8/ Công văn số 2164/SNV-XDCQ ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;