CÁC TỜ TRÌNH THUỘC BAN VHXH TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 05/6/2019 V/v Thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã tiếp thu theo báo cáo thẩm tra của ban VHXH).

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

3. Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4. Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 

CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC VH-XH KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

 

 

 

1. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

3. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

4. Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

5. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

6. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;