CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC VH-XH KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

 

 

 

1. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

3. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

4. Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

5. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

6. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;