TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

 1. Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

3. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

4. Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.