CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KT-NS KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.

2. Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

3. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí lệ phí đường bộ dự án đầu tư nâng cấp QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

4Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 13/05/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

5. Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông quan tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

6. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 13/6/2017 về việc Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13/6/2017 về việc ban hành Nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

8. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BP.

9.  Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh BP.

10.  Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khầu Quốc tế Hoa Lư.

CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KT-NS KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

 1. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

2. Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

3. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bình Phước thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020;

4. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020;

.6. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

 7. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;