CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KTNS TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 05/6/2019 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 05/6/2019 Đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh V/v Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh V/v Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

3. Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 05/6/2019 về việc Đề nghị Ban hành Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước

4. Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 06/6/2019 về việc Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

5. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/6/2019 Về việc Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.

6. Tờ trình số 24/Tr-UBND ngày 07/6/2019 V/v Ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7. Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 07/6/2019 Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

8. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

9. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

10. Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông quan phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

11. Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

12. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước;

14. Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

15. Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

 

TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KTNS TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

2. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19/11/2018 cỉa Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

3. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn UBND gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến mãi và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Tờ trình số 97/TTr-HĐND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

7. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 

TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KTNS SÁCH TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

2. Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

3. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020;

6. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

7. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020; (phụ lục kèm theo)

9. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về bãi bỏ các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

12. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;