TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KTNS TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

2. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19/11/2018 cỉa Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

3. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn UBND gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến mãi và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Tờ trình số 97/TTr-HĐND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

7. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 

TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KTNS SÁCH TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

2. Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

3. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020;

6. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

7. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020; (phụ lục kèm theo)

9. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về bãi bỏ các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

12. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;


CÁC TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KT-NS KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.

2. Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

3. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí lệ phí đường bộ dự án đầu tư nâng cấp QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

4Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 13/05/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

5. Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông quan tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

6. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 13/6/2017 về việc Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13/6/2017 về việc ban hành Nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

8. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BP.

9.  Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh BP.

10.  Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khầu Quốc tế Hoa Lư.