BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN VH-XH TẠI KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 30/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Báo cáo số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

3. Báo cáo số 33/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết đặt tên Quảng trường tỉnh;

4. Báo cáo số 34/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh quy định về thu, chi, phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

5. Báo cáo số 35/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6. Báo cáo số 36/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng năm 2017 và dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội;