THÔNG BÁO CỦA MTTQVN TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Thông báo số 284/TB-MTTQVN ngày 30/11/2017 Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.