TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND TỈNH KHÓA VIII

1. Tờ trình số 388/TTr-HĐND ngày 07/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015;

2. Tờ trình số 391/TTr-HĐND ngày 10/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015;

3. Tờ trình số 429/TTr-HĐND ngày 25/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

4. Tờ trình số 430/TTr-HĐND ngày 25/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

5. Tờ trình số 431/TTr-HĐND ngày 25/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế -  Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

6. Tờ trình số 432/TTr-HĐND ngày 25/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

7. Tờ trình số 433/TTr-HĐND ngày 25/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội tại kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.