DTNQ THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ TẠI KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Dự thảo Nghị quyết về Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

3. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

4. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

6. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

7. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND  ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.