DTNQ THUỘC LĨNH VỰC KTNS KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

2. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017;

3. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

4. Dự thảo Nghị quyết về thông qua quy định mức phân bổ chi thường ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020;

5. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, tỉnh Bình Phước;

6. Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

7. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

8. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

9. Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

10. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

 

DTNQ THUỘC LĨNH VỰC KTNS KỲ HỌP THỨ 11

1. DTNQ về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

- Bảng biểu 1

- Bảng biểu 2

- Bảng biểu 3

2. DTNQ về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Bảng biểu kèm theo

3. DTNQ về việc thông qua giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. DTNQ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030;

5. DTNQ tỉnh về việc định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh;

6. DTNQ Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường Quốc lộ 13 đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc-Bình Long-Bình Phước);

7. DTNQ Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT741, đoạn từ Km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72+861 (Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su);

8. DTNQ Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước;

9. DTNQ Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC KT-NS KỲ HỌP THỨ CHÍN

1. Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

1.1 Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (đã tiếp thu chỉnh sửa);

2. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

2.1. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đã thẩm tra);

3. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long;

3.1. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long (đã tiếp thu chỉnh sửa);

4. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh;

4.1. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh (đã thẩm tra);

5. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo tổng quyết toán NSNN năm 2012;

5.1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Nghi quyết số 14/2013-NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2012; (đã được thẩm tra);

6. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2015;

6.1. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đến 2015 (đã tiếp thu chỉnh sửa);

7. Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 – tỉnh Bình Phước;

8. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước;