KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHOÁ IX

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ mười một (bất thường), HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

(sáng ngày 23/3/2020)

* Thời gian làm việc: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút.

 

 

 

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ, cử Quốc ca; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

4.1. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.2. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.3. Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.4. HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

4.5. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.6. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.7. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.8. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.9. HĐND tỉnh tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. HĐND tỉnh xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

6.1. Các tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

- Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 16/3/2020 về đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là đô thị loại IV.

(Đề án kèm theo)

6.2. HĐND tỉnh xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

6.3. HĐND tỉnh xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

        7. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

8. HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

  - Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 

9. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.