HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU

- Màn hình biểu quyết trực tuyến sẽ hiển thị danh sách các dự thảo nghị quyết cần biểu quyết. Đại biểu, chủ tọa click vào từng tùy chọn biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Phiếu trắng) theo ý kiến của mình và click vào nút “Biểu quyết” để thực thi.

- Sau khi biểu quyết thành công thì vị Đại biểu đó không được biểu quyết lại lần nữa.

bq1 

- Màn hình kết quả biểu quyết:

bq2 

- Đại biểu click vào nút cập nhật để cập nhật lại thông tin % biểu quyết.