GỢI Ý THẢO LUẬN HỌP TỔ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX

I. GỢI Ý THẢO LUẬN HỌP TỔ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.