TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

TÀI LIỆU ĐANG CẬP NHẬT

 

I. CÁC TỜ TRÌNH

1. Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX;

2. Công văn số 302/HĐND-VP ngày 19/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc khai thác tài liệu phục vụ hoạt động HĐND trên hệ thống mạng internet;

3. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

4. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh kháo IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành nghị quyết "xây dựng hệ thống thiết bị giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025";

6.Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành nghị quyết "Hỗ trợ học sinh người dân tộc thiều số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh giai đoạn 2021-2025";

7. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Tần và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường nghề tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước;

8. Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020;

9. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh;

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 70/BC-HĐND-KTNS ngày 20/10/2020 của Ban KTNS HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp chuyên đề);

2. Báo cáo số 36/BC-HĐND-VHXH ngày 21/10/2020 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;