(ĐANG CẬP NHẬT) TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA IX

Gợi ý thảo luận họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

I. TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số : 23/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua Nghị quyết "bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

2. Tờ trình số : 24/TTR-UBND về việc đề nghị bổ sung thành lập 02 Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cho theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

3. Tờ trình số : 29/TTR-UBND về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

4. Tờ trình số : 30/TTR-UBND về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

5. Tờ trình số : 33/TTR-UBND về việc thông qua Nghị quyết "điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn năm 2020-2025, định hướng phát triển đến năm 2030"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

6. Tờ trình số: 34/TTR-UBND về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

7Tờ trình số: 35/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

8Tờ trình số: 36/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 2020-2021 đến năm học 2024-2025".

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

9Tờ trình số: 37/TTR-UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

10Tờ trình số: 38/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

11Tờ trình số: 39/TTR-UBND về việc sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "mới" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

12Tờ trình số: 40/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

13Tờ trình số: 42/TTR-UBND về việc thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

14. Tờ trình số: 43/TTR-UBND về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

15. Tờ trình số: 44/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua "chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

16. Tờ trình số: 46/TTR-UBND về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh dòng thứ 9, phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

17Tờ trình số: 47/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

18Tờ trình số: 53/TTR-UBND về việc thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

19. Tờ trình số: 54/TTR-UBND về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

Bổ sung tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

20Tờ trình số: 55/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

21Tờ trình số: 60/TTR-UBND về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu KT-XH năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

22Tờ trình số: 61/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

23. Tờ trình số: 157/TTR-HĐND về việc dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Dự thảo Nghị quyết kèm theo

24. Tờ trình số : 62/TTR-UBND về việc bổ sung Nghị quyết điều chỉnh phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

25. Tờ trình số : 65/TTR-UBND về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

26. Tờ trình số : 66/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

27. Tờ trình số : 67/TTR-UBND về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

28. Tờ trình số : 68/TTR-UBND về việc  thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

29. Tờ trình số : 69/TTR-UBND về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

II. BÁO CÁO

1. Báo cáo số: 179/BC-UBND về báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

2Báo cáo số: 180/BC-UBND về kết quả giải ngân 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

- Phụ lục kèm theo

3Báo cáo số: 181/BC-UBND về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

4. Báo cáo số: 182/BC-UBND về báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

5. Báo cáo số: 143/BC-HĐND về  kết quả chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. 

6Báo cáo số: 155/BC-HĐND về việc giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

7Báo cáo số: 156/BC-HĐND về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của TTHĐND tỉnh.

8. Báo cáo số: 175/BC-UBND về kết quả điều tra và phương án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024

9Báo cáo số: 171/BC-VKS về việc báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

10Báo cáo số: 186/BC-VKS về việc báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

11Báo cáo số: 385/BC-CTHADS về việc báo cáo công tác thi hành án từ 01/12/2019 đến 31/5/2020 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2020.

12Báo cáo số: 245/BC-TA về kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (số liệu 01/12/2019 đến 31/5/2020).

13Báo cáo số: 246/BC-TA về việc báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

14Báo cáo số: 156/BC-UBND về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2020.

15Báo cáo số: 983/BC-SKHĐT về việc báo cáo thuyết minh kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020.

16Báo cáo số: 255/BC-TA về việc báo cáo tình hình thực thi pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

17. Báo cáo số: 183/BC-UBND về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

18Báo cáo số: 10/BC-HĐND-DT về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

19Báo cáo số: 11/BC-HĐND-DT về việc báo cáo thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc.

20. Báo cáo số: 20/BC-HĐND-VHXH về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

21. Báo cáo số: 21/BC-HĐND-VHXH về việc báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

22. Báo cáo số: 22/BC-HĐND-VHXH về việc  báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực VHXH.

23. Báo cáo số: 175/BC-HĐND  về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

24. Báo cáo số: 14/BC-HĐND-PC về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

25. Báo cáo số: 15/BC-HĐND-PC về việc thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

26. Báo cáo số: 16/BC-HĐND-PC về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

27. Báo cáo số: 17/BC-HĐND-PC về các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

28. Báo cáo số: 26/BC-HĐND-KTNS về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

29. Báo cáo số: 27/BC-HĐND-KTNS về  tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

30. Báo cáo số: 28/BC-HĐND-KTNS về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2020.

31. Báo cáo số: 29/BC-HĐND-KTNS về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

32. Báo cáo số: 189/BC-UBND về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 (Đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh)

33. Báo cáo số: 190/BC-UBND về báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 (Đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh)

34. Báo cáo số: 180/BC-HĐND về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

35. Báo cáo số: 194/BC-UBND về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

36. Báo cáo số:182/BC-HĐND về việc tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


 

 

III. CÁC VĂN BẢN TIẾP THU SAU KỲ HỌP THỨ IX

1. Công văn số: 1425/SXD-QLN  của Sở xây dựng về việc rà soát những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh. 

2. Công văn số: 523/SGTVT-VP  của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ chín (cuối năm 2019)

3. Công văn số: 66/CV-CSBP  của Công ty cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

4. Công văn số: 659/STTTT-BCVT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

5. Công văn số: 126/BPW-KTĐT của Công ty cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

6. Công văn số: 1109/SLĐTBXH- QLLVXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

7. Công văn số: 562/CAT-PV01 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

8. Công văn số: 1065/SNV-XDCQ của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

9. Công văn số: 644/STP-GD&BTTP của Sở tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.

10. Công văn số: 1592/SXD-QLN của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

11. Công văn số: 1115/SNV-XDCQ của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

12. Công văn số: 464/BQLDA-KHTH của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo nội dung CV 2046/UBND-TH ngày 26/6/2020 

13. Công văn số: 1637/SVHTTDL-DL của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng về kế hoạch phát trển ngành du lịch 

14. Công văn số: 1035/SCT-TM của Sở Công Thương về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh về công tác bình ổn giá mặt hàng thịt heo 

15. Công văn số: 461/BQLDA-KHTH của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung CV 3037/UBND-TH 25/6/2020  

16. Công văn số: 221/TTT-NV2 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

17. Công văn số: 627/BQL- QHXDTNMT của Ban Quản lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 2064/UBND-TH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh

18. Công văn số: 1579/STNMT-VP của Sở  Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri