Nội dung đang cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 09 đến ngày 10/7/2018)


* Thời giam làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:
- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;
- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)


NGÀY : 09/7/2018

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4) Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

6) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

6.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017;

6.3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;
6.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6.5. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

6.6. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.7. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.8. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

6.9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh;

6.9.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

6.9.3. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.4. Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

6.9.6. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ năm và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

6.9.7. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh đến nay;

6.9.8. Báo cáo (chi tiết) của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.9. Báo cáo (chi tiết) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.10. Báo cáo (chi tiết) của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.11. Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

6.9.12. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

6.9.13. Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.14. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.15. Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.16. Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018-2020;

6.9.17. Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 116/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh;

6.9.18. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.19. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh;

6.9.20. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.21. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy;

6.9.22. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng;

6.9.23. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.24. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh thông qua phân bổ biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018.

7) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

8) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

8.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

8.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:

8.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về: tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018-2020; quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về: công tác của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; sửa đổi số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thông qua phân bổ biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị năm 2018; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng; phân bổ biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị năm 2018.

8.2.4. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh.

9) HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

NGÀY: 10/7/2018

10) HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

11) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

12) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

13) HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

14) HĐND tỉnh chứng kiến việc khen cao cho một số đồng chí lãnh đạo.

15) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

16) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 05 đến ngày 07/12/2016)


* Thời giam làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)


NGÀY : 05/12/2016

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

4.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016, chương trình công tác năm 2017;

4.2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017;

4.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

4.4. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017;

4.5. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách năm 2015;

4.6. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

4.7. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

4.8. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016.

4.9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

4.9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp;

4.9.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;

4.9.3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

4.9.4. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017;

4.9.5. Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

4.9.6. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 25/11/2016 và kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước;

4.9.7. Báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh đến nay;

4.9.8. Báo cáo số 230/BC-HĐND của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

4.9.9. Tờ trình số 434/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

4.9.10. Tờ trình số 433/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của HĐND tỉnh;

4.9.11. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

4.9.12. Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

4.9.13. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bình Phước thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020;

4.9.14. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.15. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020;

4.9.16. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

4.9.17. Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

4.9.18. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

4.9.19. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.20. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

4.9.21. Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.22. Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

4.9.23. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

4.9.24. Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.25. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.26. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.27. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

4.9.28. Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4.9.29. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

5) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

6) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016.

7) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

7.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

7.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án:

7.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017;

- Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017;

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017;

- Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020;

- Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020;

- Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm theo Luật Đầu tư công;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

- Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết về:

- Mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

- Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

- Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

7.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, đề án về:
- Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

- Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

7.2.4. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

NGÀY: 06/12/2016


8) HĐND tỉnh tiến hành phiên chât vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

9) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

10) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

11) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

NGÀY: 07/12/2016


12) HĐND tỉnh tiếp tục thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

13) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

14) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH

 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

(Đang cập nhật)

 

1) Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.

2) báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình (gửi đại biểu tự nghiên cứu).

3) Các tờ trình (gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu);

4) Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết;

5) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

6) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016.

        7) Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

8) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

9) Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

10) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

11) Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

12) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

13) Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

14) Tờ trình số …/TTr-HĐND ngày ../…/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh (thay thế Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

15) Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …/…/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh vốn phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

16) Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …/…/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

17) Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …/…/2016 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư công nhóm B.

18) Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

19) Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.