DTNQ CHUNG KỲ HỌP THỨ 11

1. DTNQ về nhiệm vụ năm 2015;

Dự thảo nghị quyết của HĐND kỳ họp thứ bảy

1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013.

 2. Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 

Dự thảo nghị quyết chung kỳ họp thứ năm

1. Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2013;