DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Dự thảo Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

3. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Phụ lục đính kèm;

4. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Phụ lục đính kèm

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước;

6. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước;

7. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

8. Dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

9. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Dự thảo Nghị quyết về quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

12. Dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020;

13. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020;

14. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

15. Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Phụ lục kèm theo

16. Dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

17. Dự thảo Nghị quyết về thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước;

18. Dự thảo Nghị quyết về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

19. Dự thảo Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi, chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

2. Dự thảo Nghị quyết về Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

3. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

4. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

6. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

7. Dự thảo Nghị quyết về thông qua quy định mức phân bổ chi thường ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020;

8. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017;

9. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

10. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, tỉnh Bình Phước;

11. Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

12. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 13. Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 15. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

 16. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

17. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

18. Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

19. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên Quảng trường tỉnh;

21. Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

22. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

23. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

24. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND  ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

25. Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉn Bình Phước;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

1.  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

3. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

4. Dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.

5. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B các dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.

6. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7. Dự thảo nghị quyết về quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017 tỉnh Bình Phước.

9. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đường bộ dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

11. Dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.

12. Dự thảo nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

13. Dự thảo nghị quyết thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

14. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15 Dự thảo nghị quyết quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Dự thảo nghị quyết quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. Dự thảo nghị quyết về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

18. Dự thảo nghị quyết về thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị xã Phước Long.

19. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

20. Dự thảo nghị quyết về quy định về mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.