CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH KHÓA IX

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ mười ba (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(Chiều ngày 26/10/2020)
* Thời gian làm việc: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút.


1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ, cử Quốc ca; giới thiệu đại biểu

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

4. HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về:

4.1. Các tờ trình do UBND tỉnh trình kỳ họp

- Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2020;

- Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Tần và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường nghề tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước;

- Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết xây dựng hệ thống thiết bị giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

4.2. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

 Báo cáo số 70/BC-HĐND-KTNS ngày 20/10/2020 của Ban KTNS HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp chuyên đề);

4.3. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh

Báo cáo số 36/BC-HĐND-VHXH ngày 21/10/2020 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

4.4. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp

Công văn số 2917/STC-HCSN ngày 23/10/2020 của Sở Tài chính về việc góp ý bổ sung dự thảo phê duyệt đề án xây dựng hệ thống giáo dục thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnhh đối với dự thảo Nghị quyết ban hành chínhs ách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Báo cáo số 3410/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh những năm học trước đây;

Báo cáo số 3411/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện trường học thông minh trước đây và dự toán chi tiết chi phí thiết bị, chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chi phí khác, chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng;

4.5. HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp

1. Dự thảo nghị quyết về đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2020;

2. Dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Tần và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường nghề tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước;

3. Dự thảo nghị quyết về đề nghị ban hành nghị quyết xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

4. Dự thảo nghị quyết về đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025;

5. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

5.1. HĐND tỉnh miễn nhiệm Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tờ trình số 311/TTr-HĐND ngày 23/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị miễn nhiệm Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX,nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

5.2. HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 7/10/2020 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5.3. HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

 Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh kháo IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

5.4. HĐND tỉnh tặng hoa nguyên Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, nguyên Ủy viên và tân Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

6. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

7. Chào cờ, bế mạc kỳ họp