TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

(Đang cập nhật)

1. Công văn số 361/HĐND ngày 21/11/2017 về việc  điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX 

2. Gợi ý thảo luận họp tổ đại biểu HĐND tỉnh (trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX)

 

 

TỜ TRÌNH

1.Tờ trình số 118/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

2.Tờ trình số 121/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2018.

3.Tờ trình số 123/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thành lập thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản.

4.Tờ trình số 124/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh.

5.Tờ trình số 125/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua Nghị quyết quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6.Tờ trình số 126/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên đại bàn tỉnh Bình Phước.

7.Tờ trình số 127/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cở sở  khám bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.Tờ trình số 132/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9.Tờ trình số 133/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10.Tờ trình số 134/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11.Tờ trình số 139/TTR-UBND ngày 24/11/2017 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 (phụ lục kèm theo)

12.Tờ trình số 352/TTR-HĐND ngày 17/11/2017 về việc ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 

13. Tờ trình số 129/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020. ( phụ lục kem theo )

14. Tờ trình số 141/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị thông qua vốn đầu tư công năm 2018. (phụ lục kem theo)

15. Tờ trình số 137/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua quyết định chủ trương các dự án thuộc nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Bình Phước.

16. Tờ trình số 131/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. Tờ trình số 120/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dung đất kỳ cuối (2016-2020).

18. Tờ trình số 138/TTR-UBND ngày 22/11/2017 về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

19. Tờ trình số 137/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.

20. Tờ trình số 119/TTR-UBND ngày 24/11/2017 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (phụ lục kèm theo)

 

 

 

 

BÁO CÁO

1. Báo cáo số 249/ BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2016.

2. Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tác động của chính sách điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

3. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 14/11/2017 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 2017. (Biểu mẫu kèm theo)

4. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 14/11/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 332/BC-VKS ngày 06/11/2017 báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. 

 6Báo cáo số 251/BC-VKS ngày 14/11/2017 báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.

 7. Báo cáo số 63/BC-TA ngày 14/11/2017 về kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

8. Báo cáo số 362/BC-HĐND ngày 21/11/2017 về kết quả công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh

9. Báo cáo số 825/BC-CTHADS ngày 13/11/2017 về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và  phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

10. Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kết quả hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh năm 1017, chương trình hoạt động năm 2018  

11. Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

12. Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2017 báo cáo ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018. (phụ lục kèm theo)

13. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 20/11/2017 báo cáo tóm tắt về tình hình  kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

14. Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 06/11/2017 về việc tổng kết thực hiện Nghị Quyết  số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước  thực hiện Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017.  

15. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 23/11/2017 về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh Bình Phước.

16. Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 07/11/2017 báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017.  

17. Báo cáo số 63/BCTT-TA ngày 14/11/2017 báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

18. Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 14/11/2017 về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

19. Báo cáo số 373/BC-HĐND ngày 28/11/2017 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.

 

 

 

ĐỀ ÁN 

1. Đề án thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

2. Đề án thành lập phường Tiến Thành và Thành Phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Dự thảo Nghị quyết v việc tán thành thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định v mc chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán  bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trênđịa bàn tnh Bình Phước.

4. Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Dự thảo Nghị quyết tán thành thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

6. Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7. Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Dự thảo Nghị quyết về việc Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh  

- (phụ lục kèm theo)

10. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

11. Dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020.

12. Dự thảo Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. .

- ( phụ lục 1)

-( phụ lục 2)

13. Dự thảo Nghị quyết quy định về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước.

- ( phụ luc 1 )

- ( phụ luc 2 )

- ( phụ luc 3 )

- ( phụ luc 4 )

14. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2016.

15. Dự thảo Nghị quyết về việc đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C giai đoạn 2016-2010 tỉnh Bình Phước.

17. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (phụ lục kèm theo)

18. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. (phụ lục kèm theo)

 

 

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA 

 

1. Báo cáo số 1324/SGTVT-KHTC  ngày 17 /11/2017  báo cáo về những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017) .

2. Báo cáo số 1755/SNN-VP  ngày 16 /11/2017  báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

3. Báo cáo số 2168/SKHĐT-TH ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

4. Báo cáo số 2571/STNMT-TTR  ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

5. Báo cáo số 2594/SNV-XDCQ  ngày 09 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

6. Báo cáo số 2100/SNN-VP  ngày 07 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

 

 

BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

  

1. Báo cáo số 37/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Báo cáo số 38/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 báo cáo thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và dự thảo Nghị quyết  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

3. Báo cáo số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017  báo cáo thẩm tra 3. Báo cáo số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017  báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

4. Báo cáo số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

5. Báo cáo số 54/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2017 về tình hình kinh tế kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017  và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về lĩnh vực dân tộc 

6. Báo cáo số 55/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2017 báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

7. Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC  ngày 27/11/2017 về  kết quả công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.

8. Báo cáo số 34/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017 về kết quả hoạt động của UBND tỉnh năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.

9. Báo cáo số 35/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017  báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2017.

10. Báo cáo số 36/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017  báo cáo thẩm tra về các đề án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

11. Báo cáo số 65/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/2017 báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Phần lĩnh vực kinh tế)

12. Báo cáo số 66/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/2017 báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018

13. Báo cáo số 67/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/2017 báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

14. Báo cáo số 68/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/2017 về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.