CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

(từ ngày 08 đến ngày 09/7/2020)

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

NGÀY :08/7/2020
(Buổi sáng)

 

 

          1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

4.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

4.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

4.3. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

5. Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương.

6. Phát biểu đáp từ của Chủ tịch HĐND tỉnh.

7. HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo trình kỳ họp

7.1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

7.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020;

8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

8.1. Báo cáo:

- Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

+  Báo cáo của Ban KT-NS HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban VH-XH HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

  - Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

 +  Báo cáo của Ban KT-NS HĐND tỉnh

 +  Báo cáo của Ban VH-XH HĐND tỉnh;

 +  Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

 +  Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

  - Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ chín và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; 

          - Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

          - Báo cáo của UBND tỉnh về thu – chi ngân sách năm 2019 sau khi chỉnh lý quyết toán;

        - Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019;

          - Báo cáo của UBND tỉnh về phương án đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2019 theo khoản 6, điều 36, Nghị định số 163/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Báo cáo kết quả công tác của TAND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/5/2020; nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2020;

8.2. Tờ trình:

- Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh;

  - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 - Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tình Bình Phước; 

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến đến năm 2024;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2029/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

  - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh; 

 - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị bổ sung thành lập 02 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết điều chỉnh dòng thứ 9, phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh về bổ sung Nghị quyết điều chỉnh Phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

 - Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng phát triển đến năm 2030;

- Tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020 – 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp “mới” ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

-  Dự thảo Nghị quyết kèm theo

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

-  Dự thảo Nghị quyết kèm theo

9. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

    

 

 NGÀY :08/7/2020
(Buổi chiều)

 

          9.2. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2020;

9.3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

9.4. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội;

9.5. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

9.6.Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra về các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HDND tỉnh khóa IX.

10. Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

11. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          - Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh; nhiệm kỳ 2016 - 2021;

         - Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021;

        - Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

       - Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

 

 NGÀY :09/7/2020
            

 

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

  (Buổi sáng)

 

12. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

-  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Giám đốc Sở Công thương;

- Công văn số: 1937/PCBP-ĐĐ ngày 03/7/2020 của Công ty điện lực Bình Phước về việc giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh.

            13. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

         - Báo cáo tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

         - Báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020;

       - Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết "về việc sáp nhập một số thôn, ấp ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản" (theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 17/BC-BPC ngày 22/6/2020);

     - Về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh về công tác bình ổn giá mặt hàng thịt heo;

    - Báo cáo việc tiếp thu ý kiến, tham mưu giải trình nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh dự thảo 02 Nghị quyết;

   - Về việc giải trình theo báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2019 của Ban KTNS HĐND tỉnh;

 - Về việc báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa 

năm 2020;

- Về việc báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung đối với dự thảo Nghị quyết;

- Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đề xuất của các chuyên gia kinh tế về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

 

  


              (Buổi chiều)
 

 

 

            14. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

15. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

          1. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

          2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

          3. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I; Biểu số II

           4. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

           - Biểu tổng hợp; Biểu số 1; Phụ lục 1.1; Phụ lục 1.2; Phụ lục 1.3; Biểu số 2; Biểu số 3; Phụ lục 3.1; Phụ lục 3.2; Phụ lục 3.3; Phụ lục 3.4; Phụ lục 3.5

           5. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I

          6. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I

          7. Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

          - Biểu số I; Biểu số II

            8. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           - Quy định kèm theo; - Phụ lục 1;  - Phụ lục 2;  - Phụ lục 3;  - Phụ lục 4; 

           9. Dự thảo Nghị quyết dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi nhân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước;

          - Phụ lục; 01, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42.

             10. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước;

            11. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

            12. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

              13. Dự thảo Nghị quyết chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

               - Chương trình kèm theo dự thảo Nghị quyết

            14. Dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng phát triển đến năm 2030;

            - Phụ lục 1;

           - Phụ lục 2;

             15. Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

             16. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;

               - Quy định kèm theo;

               -  Phụ lục kèm theo: Đồng xoài; Bình Long; Phước Long; Chơn Thành; Hớn Quản; Bù Đăng; Bù Đốp; Lộc Ninh; Bù Gia Mập; Đồng Phú; Phú Riềng;

               - Phụ lục: 2, 3, 4, 5

           17. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 có thay đổi so với Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           18. Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           - Phụ lục 1;

           - Phụ lục 2;

           19. Dự thảo Nghị quyết bổ sung thành lập 02 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh "nghị quyết thành lập 05 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           20. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           21. Dự thảo Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           - Phụ lục;

           22. Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập tên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020 – 2021;

           23. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025;

           24. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;

           25. Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           26. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2020;

           - Phụ lục;

           27. Dự thảo Nghị quyết sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp “mới” ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản;       

16. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.