BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA VIII

1. Báo cáo số 112/BC-UBND về thực hiện Kế hoạc phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

2. Báo cáo số 114/BC-UBND về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán năm 2013.

Bảng tổng hợp thu kèm Báo cáo số 114/BC-UBND

Bảng tổng hợp chi kèm Báo cáo số 114/BC-UBND

3. Báo cáo số 124/BC-UBND tóm tắt thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

4. Báo cáo số 125/BC-UBND về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán năm 2013.

5. Báo cáo số 126/BC-UBND Tình hình triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A trên lưu vực sông Đồng Nai

6. Báo cáo số 128/BC-UBND trả lời những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ năm, HDDND tỉnh khóa VIII.

7. Báo cáo số 129/BC-UBND trả lời ý kiến của cử tri và kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII.

8. Báo cáo số 127/BC-UBND về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII)