BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.

1Báo cáo số: 156/BC-UBND về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2020.

2. Báo cáo số: 175/BC-UBND về kết quả điều tra và phương án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

3. Báo cáo số: 179/BC-UBND về báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

4Báo cáo số: 180/BC-UBND về kết quả giải ngân 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

5Báo cáo số: 181/BC-UBND về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

6. Báo cáo số: 182/BC-UBND về báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

7. Báo cáo số: 183/BC-UBND về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

8. Báo cáo số: 190/BC-UBND về báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 (đã tiếp thu ý kiến của TTTU,TVTU Ban KTNS của HĐND tỉnh)


CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 5/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019;

2. Báo cáo  số 129/BC-UBND ngày 5/6/2019 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

3. Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

4. Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

5. Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

6. Báo cáo số 139/BC-UBND ngầy 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

Dự thảo nghị quyết về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước;

7. Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018;

8. Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 14/6/209 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơ kết năm năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn từ năm 2014-2019);

9. Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Nghị quyết "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước"

10. Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

11. Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Nghị quyết "Sửa đổi theo quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa ban tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của HĐND tỉnh"

12. Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết "Quy định về số lượng, chức danh về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước";

13. Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình,tiếp thu, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết "Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

14. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình,tiếp thu Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

15. Báo cáo số 1599/BC-SVHTTDL ngày 27/6/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh về tên gọi các dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dững đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

16. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình,tiếp thu Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH, HĐND tỉnh ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

17. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện biên chế viên chức (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

18. Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 01/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng nguồn tăng thu năm 2018.

19. Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung đối với dự thảo nghị quyết;

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 102/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

2. Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm;

3. Báo cáo số 105/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018. (20 bản) ngày nhận 8h ngày 13/6/2018;

4. Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

5. Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 20/6/2018 cảu UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6. Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2018; (kèm dự thảo nghị quyết)

7. Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Phước.

8. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thum, chi NSNN năm 2018;

9. Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh về giải trình tiếp thu ý kiến theo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh;

10. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết "Quy định mức thu lệ phí, phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về ý kiến thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

12. Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 249/ BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2016.

2. Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tác động của chính sách điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

3. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 14/11/2017 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 2017. (Biểu mẫu kèm theo)

4. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 14/11/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

6. Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2017  báo cáo ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018.

7. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 20/11/2017  báo cáo tóm tắt về tình hình  kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

8. Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 06/11/2017 về việc tổng kết thực hiện Nghị Quyết  số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước  thực hiện Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017.  

9. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 23/11/2017 về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh Bình Phước.  

 

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2017.

2. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 thàng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Công văn số 2104/UBND-TH ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc đính chính số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

3. Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 13/6/2017 Kết quả hoạt động của UBND tỉnh 6 thàng đầu năm 2017, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

4. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 13/06/2017 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 13/6/2017 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017.

6. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017 (tiếp thu theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách).

7. Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;