BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 102/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

2. Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm;

3. Báo cáo số 105/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018. (20 bản) ngày nhận 8h ngày 13/6/2018;

4. Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

5. Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 20/6/2018 cảu UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6. Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2018; (kèm dự thảo nghị quyết)

7. Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Phước.

8. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thum, chi NSNN năm 2018;

9. Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh về giải trình tiếp thu ý kiến theo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh;

10. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết "Quy định mức thu lệ phí, phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về ý kiến thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

12. Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 249/ BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2016.

2. Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tác động của chính sách điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

3. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 14/11/2017 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 2017. (Biểu mẫu kèm theo)

4. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 14/11/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

6. Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2017  báo cáo ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018.

7. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 20/11/2017  báo cáo tóm tắt về tình hình  kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

8. Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 06/11/2017 về việc tổng kết thực hiện Nghị Quyết  số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước  thực hiện Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017.  

9. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 23/11/2017 về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh Bình Phước.  

 

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2017.

2. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 thàng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Công văn số 2104/UBND-TH ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc đính chính số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

3. Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 13/6/2017 Kết quả hoạt động của UBND tỉnh 6 thàng đầu năm 2017, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

4. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 13/06/2017 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 13/6/2017 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017.

6. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017 (tiếp thu theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách).

7. Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

 

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

2. Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017;

3. Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

4. Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch 2017;

5. Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

6. Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016, Chương trình hoạt động năm 2017;

7. Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh báo cáo bổ sung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020;

8. Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;