BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 107/BC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/6/2018 giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019.

2. Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 19/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân tỉnh năm 2017;

3. Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh;

4. Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

5. Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

6. Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.