BÁO CÁO CỦA BAN VH-XH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.

1. Báo cáo số: 20/BC-HĐND-VHXH về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

2. Báo cáo số: 21/BC-HĐND-VHXH về việc báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

3. Báo cáo số: 22/BC-HĐND-VHXH về việc  báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực VHXH.

CÁC BÁO CÁO CỦA BAN VHXH, HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 25/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trân ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

3. Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Báo cáo số 28/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Báo cáo số 29/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6. Báo cáo số 30/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

7. Báo cáo số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;