BÁO CÁO CỦA BAN KT-NS HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.

1. Báo cáo số: 26/BC-HĐND-KTNS về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo số: 27/BC-HĐND-KTNS về  tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

3. Báo cáo số: 28/BC-HĐND-KTNS về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2020.

4. Báo cáo số: 29/BC-HĐND-KTNS về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.