BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ NGÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.

1Báo cáo số: 171/BC-VKS về việc báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

2Báo cáo số: 186/BC-VKS về việc báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

3Báo cáo số: 385/BC-CTHADS về việc báo cáo công tác thi hành án từ 01/12/2019 đến 31/5/2020 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2020.

4Báo cáo số: 245/BC-TA về kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (số liệu 01/12/2019 đến 31/5/2020).

5Báo cáo số: 246/BC-TA về việc báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 4/6/2019 Báo cáo của Viện trưởng Viện KNSD tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I;

2. Báo cáo số 235/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX;

3. Báo cáo 236/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án 6 tháng đầu năm 2019;

4. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước;

5. Thông báo 153/TB-MTTQ-BTT ngày 24/6/2019 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019;

6. Báo cáo số 1599/BC-SVHTTDL ngày 27/6/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh về tên gọi các dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dững đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

7. Báo cáo số 1561/BC-STC ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý các địa phương, đơn vị về khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc thường xuyên ở thôn, ấp, khu phố;

8. Báo cáo tóm tắt số 197/BC-VKS ngày 10/6/2019 của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

 

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO CỦA SỞ NGÀNH

A. TRẢ LỜI NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2020/STNMT-VP ngày 14/11/2014  trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu tại Hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2037/STNMT-VP ngày 17/11/2014 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2038/STNMT-VP ngày 17/11/2014 về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

4. Sở giáo dục và Đào tạo: Công văn 2836/BC-SGDDT ngày 21/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

5. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Công văn 1829/BC-SVHTTDL ngày 17/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

6. Sở Nông nghiệp: Công văn 1788/SNN-VP ngày 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn 1459/SKHDT-KTĐN ngày 20/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

8. Sở Giao thông Vận tải: Công văn 1117/SGTVT-KH ngày 25/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn 616/STTTT-BCVT ngày 26/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

10. Sở Tư pháp: Công văn 236/BC-STP ngày 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

11. Công ty TNHHMTV cấp thoát nước: Công văn 104/BC-CTN 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

B. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI.

1. UBND thị xã Đồng xoài: Công văn 741/UBND-TH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. UBND huyện Hớn Quản: Công văn 205/BC-UBND ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

3. Ban chỉ đạo Dự án khu đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng phú Công văn 08/CV-BCĐ ngày 01/12/2014 về việc trả lời kiến nghị của cử tri. 

4. Thanh tra tỉnh: Công văn 371/T.Tr-NV5 ngày 02/12/2014 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

6. Bảo hiểm xã hội: Công văn số 519/BHXH-ST ngày 26/11/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

7. Sơ tư pháp: Công văn 867/STP-BTTP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã phước tín, Thị xã Phước Long.

8. Sở Khoa học Công nghệ: Công văn 900/SKHCN-QLCS  ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Sở Giao thông Vận tải: Công văn 1143/SGTVT-KH  ngày 28/11/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Sở Lao Động: Công văn 1883/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 01/12/1024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Sở Lao Động: Công văn 1899/SLĐTBXH-DN ngày 02/12/1024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Sở Y tế: Công văn 1967/SYT-NVY ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

13. Sở Nội vụ: Công văn 1985/SNV-XDCQ ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

14. Sở Tài nguyên & Môi trường: Công văn 2158/STNMT-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

15. Sở Giáo dục & Đào tạo: Công văn 3418/SGDĐT-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

16. Điện lực tỉnh: Công văn 2806/PCBP-KD ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

17. Công an tỉnh: Công văn 1144/CAT-PV11 ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

C. TRẢ LỜI ĐẠI BIỂU TẠI PHIÊN HỌP TỔ.

1. Ban Dân Tộc: Công văn 449/BDT-KHTH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Ban Dân Tộc: Công văn 454/BDT-KHTH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

3. Ban Dân Tộc: Công văn 458/BDT-KHTH ngày 02/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp : Công văn 1839/SNN-VP ngày 02/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

5. Cục Thi hành án tỉnh: Công văn 494/THADS-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu.