TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

Đang cập nhật

CÁC TỜ TRÌNH

1. Tở trình số 23/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh BP được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển BP giai đoạn 2018-2020 (kèm dự thảo nghị quyết);

2. Tở trình số 24/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; (Kèm dự thảo nghị quyết);

3. Tở trình số 26/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018 (kèm dự thảo nghị quyết);

4. Tở trình số 27/TT-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

5. Tở trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2018 Dự thảo nghị quyết sửa đổi nội dung quy định tại số thứ tự 3,5 mục I khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

6. Tở trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2018 ngày V/v Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh (kèm dự thảo nghị quyết);

7. Tở trình số 31/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

8. Tở trình số 32/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua nghị quyết của HD(ND tỉnh quy định mức thu , nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh (kèm dự thảo nghị quyết);

9. Tở trình số 33/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kèm dự thảo nghị quyết);

10. Tở trình số 34/TTr-UBND ngày 11/6/2018 /v Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. (kèm dự thảo nghị quyết);

11. Tở trình số 35/TTr-UBND ngày 11/6/2018 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

12. Tở trình số 36/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; (kèm dự thảo nghị quyết);

13. Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của Hội đồng nhân dân về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; (kèm dự thảo nghị quyết);

CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 107/BC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/6/2018 giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019.

2. Báo cáo số 102/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

3. Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm;

4. Báo cáo số 105/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018. (20 bản) ngày nhận 8h ngày 13/6/2018;

5. Báo cáo số 37/BC-TA của Tòa án nhân dân tỉnh ngày 14/6/2018 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (số liệu từ 01/12/2017-31/5/2018);

6. Báo cáo số 37/BC-TA của Tòa án nhân dân tỉnh ngày 14/6/2018 báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (số liệu từ 01/12/2017-31/5/2018);

7. Báo cáo số 379/BC-CTHADS của Cục thi hành án dân sự tỉnh ngày 08/6/2018 kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2017 đến 31/5/2018 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2018;

8. báo cáo tóm tắt ngày 08/6/2018 kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2017 đến 31/5/2018 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2018;