CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

(từ ngày 08 đến ngày 09/7/2020)

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

NGÀY :08/7/2020
(Buổi sáng)

 

 

          1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

4.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

4.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

4.3. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

5. Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương.

6. Phát biểu đáp từ của Chủ tịch HĐND tỉnh.

7. HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo trình kỳ họp

7.1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

7.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020;

8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

8.1. Báo cáo:

- Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

+  Báo cáo của Ban KT-NS HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban VH-XH HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

+  Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

  - Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

 +  Báo cáo của Ban KT-NS HĐND tỉnh

 +  Báo cáo của Ban VH-XH HĐND tỉnh;

 +  Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

 +  Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

  - Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ chín và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; 

          - Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

          - Báo cáo của UBND tỉnh về thu – chi ngân sách năm 2019 sau khi chỉnh lý quyết toán;

        - Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019;

          - Báo cáo của UBND tỉnh về phương án đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2019 theo khoản 6, điều 36, Nghị định số 163/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Báo cáo kết quả công tác của TAND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/5/2020; nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2020;

8.2. Tờ trình:

- Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh;

  - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 - Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tình Bình Phước; 

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến đến năm 2024;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2029/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

  - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh; 

 - Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị bổ sung thành lập 02 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết điều chỉnh dòng thứ 9, phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh về bổ sung Nghị quyết điều chỉnh Phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

 - Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng phát triển đến năm 2030;

- Tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020 – 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020;

- Tờ trình của UBND tỉnh về sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp “mới” ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

-  Dự thảo Nghị quyết kèm theo

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

-  Dự thảo Nghị quyết kèm theo

9. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

    

 

 NGÀY :08/7/2020
(Buổi chiều)

 

          9.2. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2020;

9.3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

9.4. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội;

9.5. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020;

9.6.Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra về các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HDND tỉnh khóa IX.

10. Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

11. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          - Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh; nhiệm kỳ 2016 - 2021;

         - Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021;

        - Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

       - Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

 

 NGÀY :09/7/2020
            

 

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

  (Buổi sáng)

 

12. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

-  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Giám đốc Sở Công thương;

- Công văn số: 1937/PCBP-ĐĐ ngày 03/7/2020 của Công ty điện lực Bình Phước về việc giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh.

            13. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

         - Báo cáo tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

         - Báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020;

       - Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết "về việc sáp nhập một số thôn, ấp ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản" (theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 17/BC-BPC ngày 22/6/2020);

     - Về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh về công tác bình ổn giá mặt hàng thịt heo;

    - Báo cáo việc tiếp thu ý kiến, tham mưu giải trình nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh dự thảo 02 Nghị quyết;

   - Về việc giải trình theo báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2019 của Ban KTNS HĐND tỉnh;

 - Về việc báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa 

năm 2020;

- Về việc báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung đối với dự thảo Nghị quyết;

- Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đề xuất của các chuyên gia kinh tế về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

 

  


              (Buổi chiều)
 

 

 

            14. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

15. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

          1. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

          2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

          3. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I; Biểu số II

           4. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

           - Biểu tổng hợp; Biểu số 1; Phụ lục 1.1; Phụ lục 1.2; Phụ lục 1.3; Biểu số 2; Biểu số 3; Phụ lục 3.1; Phụ lục 3.2; Phụ lục 3.3; Phụ lục 3.4; Phụ lục 3.5

           5. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I

          6. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

          - Biểu tổng hợp; Biểu số I

          7. Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

          - Biểu số I; Biểu số II

            8. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           - Quy định kèm theo; - Phụ lục 1;  - Phụ lục 2;  - Phụ lục 3;  - Phụ lục 4; 

           9. Dự thảo Nghị quyết dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi nhân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước;

          - Phụ lục; 01, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42.

             10. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước;

            11. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

            12. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

              13. Dự thảo Nghị quyết chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025;

               - Chương trình kèm theo dự thảo Nghị quyết

            14. Dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng phát triển đến năm 2030;

            - Phụ lục 1;

           - Phụ lục 2;

             15. Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

             16. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;

               - Quy định kèm theo;

               -  Phụ lục kèm theo: Đồng xoài; Bình Long; Phước Long; Chơn Thành; Hớn Quản; Bù Đăng; Bù Đốp; Lộc Ninh; Bù Gia Mập; Đồng Phú; Phú Riềng;

               - Phụ lục: 2, 3, 4, 5

           17. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 có thay đổi so với Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           18. Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           - Phụ lục 1;

           - Phụ lục 2;

           19. Dự thảo Nghị quyết bổ sung thành lập 02 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh "nghị quyết thành lập 05 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           20. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           21. Dự thảo Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

           - Phụ lục;

           22. Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập tên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020 – 2021;

           23. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025;

           24. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;

           25. Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

           26. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2020;

           - Phụ lục;

           27. Dự thảo Nghị quyết sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp “mới” ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản;       

16. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

  

(ĐANG CẬP NHẬT) TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA IX

Gợi ý thảo luận họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

I. TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số : 23/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua Nghị quyết "bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

2. Tờ trình số : 24/TTR-UBND về việc đề nghị bổ sung thành lập 02 Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cho theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

3. Tờ trình số : 29/TTR-UBND về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

4. Tờ trình số : 30/TTR-UBND về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

5. Tờ trình số : 33/TTR-UBND về việc thông qua Nghị quyết "điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn năm 2020-2025, định hướng phát triển đến năm 2030"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

6. Tờ trình số: 34/TTR-UBND về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

7Tờ trình số: 35/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020-2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

8Tờ trình số: 36/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 2020-2021 đến năm học 2024-2025".

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

9Tờ trình số: 37/TTR-UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

10Tờ trình số: 38/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

11Tờ trình số: 39/TTR-UBND về việc sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "mới" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

12Tờ trình số: 40/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

13Tờ trình số: 42/TTR-UBND về việc thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

14. Tờ trình số: 43/TTR-UBND về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

15. Tờ trình số: 44/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua "chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025"

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

16. Tờ trình số: 46/TTR-UBND về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh dòng thứ 9, phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

17Tờ trình số: 47/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

18Tờ trình số: 53/TTR-UBND về việc thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

19. Tờ trình số: 54/TTR-UBND về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

Bổ sung tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

20Tờ trình số: 55/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

21Tờ trình số: 60/TTR-UBND về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu KT-XH năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

22Tờ trình số: 61/TTR-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

23. Tờ trình số: 157/TTR-HĐND về việc dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Dự thảo Nghị quyết kèm theo

24. Tờ trình số : 62/TTR-UBND về việc bổ sung Nghị quyết điều chỉnh phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

25. Tờ trình số : 65/TTR-UBND về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

26. Tờ trình số : 66/TTR-UBND về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

27. Tờ trình số : 67/TTR-UBND về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

28. Tờ trình số : 68/TTR-UBND về việc  thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

29. Tờ trình số : 69/TTR-UBND về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

II. BÁO CÁO

1. Báo cáo số: 179/BC-UBND về báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

2Báo cáo số: 180/BC-UBND về kết quả giải ngân 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo

- Phụ lục kèm theo

3Báo cáo số: 181/BC-UBND về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

4. Báo cáo số: 182/BC-UBND về báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

5. Báo cáo số: 143/BC-HĐND về  kết quả chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. 

6Báo cáo số: 155/BC-HĐND về việc giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

7Báo cáo số: 156/BC-HĐND về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của TTHĐND tỉnh.

8. Báo cáo số: 175/BC-UBND về kết quả điều tra và phương án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024

9Báo cáo số: 171/BC-VKS về việc báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

10Báo cáo số: 186/BC-VKS về việc báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

11Báo cáo số: 385/BC-CTHADS về việc báo cáo công tác thi hành án từ 01/12/2019 đến 31/5/2020 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2020.

12Báo cáo số: 245/BC-TA về kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (số liệu 01/12/2019 đến 31/5/2020).

13Báo cáo số: 246/BC-TA về việc báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

14Báo cáo số: 156/BC-UBND về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2020.

15Báo cáo số: 983/BC-SKHĐT về việc báo cáo thuyết minh kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020.

16Báo cáo số: 255/BC-TA về việc báo cáo tình hình thực thi pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

17. Báo cáo số: 183/BC-UBND về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

18Báo cáo số: 10/BC-HĐND-DT về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

19Báo cáo số: 11/BC-HĐND-DT về việc báo cáo thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc.

20. Báo cáo số: 20/BC-HĐND-VHXH về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

21. Báo cáo số: 21/BC-HĐND-VHXH về việc báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

22. Báo cáo số: 22/BC-HĐND-VHXH về việc  báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực VHXH.

23. Báo cáo số: 175/BC-HĐND  về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

24. Báo cáo số: 14/BC-HĐND-PC về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

25. Báo cáo số: 15/BC-HĐND-PC về việc thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

26. Báo cáo số: 16/BC-HĐND-PC về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

27. Báo cáo số: 17/BC-HĐND-PC về các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

28. Báo cáo số: 26/BC-HĐND-KTNS về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

29. Báo cáo số: 27/BC-HĐND-KTNS về  tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

30. Báo cáo số: 28/BC-HĐND-KTNS về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2020.

31. Báo cáo số: 29/BC-HĐND-KTNS về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

32. Báo cáo số: 189/BC-UBND về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 (Đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh)

33. Báo cáo số: 190/BC-UBND về báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 (Đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh)

34. Báo cáo số: 180/BC-HĐND về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

35. Báo cáo số: 194/BC-UBND về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

36. Báo cáo số:182/BC-HĐND về việc tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


 

 

III. CÁC VĂN BẢN TIẾP THU SAU KỲ HỌP THỨ IX

1. Công văn số: 1425/SXD-QLN  của Sở xây dựng về việc rà soát những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh. 

2. Công văn số: 523/SGTVT-VP  của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ chín (cuối năm 2019)

3. Công văn số: 66/CV-CSBP  của Công ty cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

4. Công văn số: 659/STTTT-BCVT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

5. Công văn số: 126/BPW-KTĐT của Công ty cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

6. Công văn số: 1109/SLĐTBXH- QLLVXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

7. Công văn số: 562/CAT-PV01 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

8. Công văn số: 1065/SNV-XDCQ của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

9. Công văn số: 644/STP-GD&BTTP của Sở tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.

10. Công văn số: 1592/SXD-QLN của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

11. Công văn số: 1115/SNV-XDCQ của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

12. Công văn số: 464/BQLDA-KHTH của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo nội dung CV 2046/UBND-TH ngày 26/6/2020 

13. Công văn số: 1637/SVHTTDL-DL của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng về kế hoạch phát trển ngành du lịch 

14. Công văn số: 1035/SCT-TM của Sở Công Thương về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh về công tác bình ổn giá mặt hàng thịt heo 

15. Công văn số: 461/BQLDA-KHTH của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung CV 3037/UBND-TH 25/6/2020  

16. Công văn số: 221/TTT-NV2 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

17. Công văn số: 627/BQL- QHXDTNMT của Ban Quản lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 2064/UBND-TH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh

18. Công văn số: 1579/STNMT-VP của Sở  Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ mười một (bất thường), HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

(sáng ngày 23/3/2020)

* Thời gian làm việc: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút.

 

 

 

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ, cử Quốc ca; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

4.1. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.2. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.3. Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.4. HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

4.5. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.6. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.7. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.8. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4.9. HĐND tỉnh tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. HĐND tỉnh xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

6.1. Các tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

- Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 16/3/2020 về đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là đô thị loại IV.

(Đề án kèm theo)

6.2. HĐND tỉnh xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

6.3. HĐND tỉnh xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

        7. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

8. HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

  - Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 

9. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ chiều ngày 09 đến ngày 11/12/2019)


CHIỀU NGÀY 09/12/2019

* Thời gian làm việc: Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 45 phút)

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

5.1. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 281/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.2. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.3. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tờ trình số 282/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.4. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 283/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị bầu bổ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình số 286/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu nhận sự bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.5. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.6. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;


5.7. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 284/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.8. HĐND tỉnh tiến hành bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 290/TTr-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình số 291/TTr-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5.9. HĐND tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 285/TTr-HĐND ngày 03/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

6. Phát biểu của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7. HĐND tỉnh tặng hoa và khánh lưu niệm cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

8. Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9. HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

11. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

SÁNG NGÀY 10/12/2019

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 15 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút

12. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

12.1. Báo cáo số 250/BC-HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

12.2. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

12.3. Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 18/11/20119 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

12.4 Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020;

12.5. Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

12.6. Báo cáo số 411/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về tóm tắt kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

12.7. Báo cáo số 404/BC-VKS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tóm tắt công tác kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

12.8. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

13. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

13.1. Báo cáo

Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh:

- Báo cáo số 262/BC-HĐND ngày 22/11/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 268/BC-HĐND ngày 27/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

Báo cáo số 62/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020;

Báo cáo số 49/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Báo cáo số 31/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Báo cáo số 64/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo số 48/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

- Báo cáo số 32/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2019;

- Báo cáo số 32/BC-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 về lĩnh vực dân tộc;

Báo cáo của UBND tỉnh:

- Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ tám;

- Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 18/11/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

- Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019.

- Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

- Báo cáo số 319/BC-UBND ngày  05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

- Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ)

- Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)

- Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019;

- Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình, tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh về 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019;

- Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020;

- Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; 

Báo cáo của Tòa án nhân nhân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

- Báo cáo số 440/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (số liệu từ 01/11/2018-31/10/2019);

- Báo cáo số 381/BC-VKS ngày 05/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo số 792/BC-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục thi hành án dân sự Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX);

13.2. Tờ trình

- Tờ trình số 235/TTr-HĐND ngày 04/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010;

- Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

- Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

- Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước";

- Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019;

- Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

- Tờ trình 124/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

- Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết sô 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;

- Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định chích sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ phông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

- Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết "bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học";

- Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về thông qua chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 20120;

- Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức, xây dựng đội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải;

- Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình 125/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

14. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

14.1. Báo cáo số 270/BC-HĐND ngày 27/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

14.2. Báo cáo số 63/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020;

14.3. Báo cáo số 65/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

14.4. Báo cáo số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 09/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình bổ sung tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

CHIỀU NGÀY 10/12/2019

14.5. Báo cáo số 47/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

14.6. Báo cáo số 31/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

14.7. Báo cáo số 30/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp;

15. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Giám đốc Sở Tài chính

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

SÁNG NGÀY 11/12/2019

16. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

- Công văn số 2653/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 03/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2019;

- Công văn số 3688/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu và tiếp thu ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;

- Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo số 208/BC-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo nghị quyết giao biến chế công chức năm 2020;

- Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Công văn số 2186/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh.

- Công văn số 957/SGTVT-VP ngày 04/12/2019 của Sở giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh

17. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

18. HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

1/ Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

2/ Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

3/ Dự thảo nghị quyết (lần 2) Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

4/ Dự thảo nghị quyết (lần 2) thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

5/ Dự thảo nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

6/ Dự thảo nghị quyết (lần 3) về dự toán ngân sách địa phương và dự toán chi  ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước; 

7/ Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018;

8/ Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

9/ Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10/ Dự thảo nghị quyết về việc thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Phước;

11/ Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2019;

12/ Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

13/ Dự thảo nghị quyết về việc thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14/ Dự thảo nghị quyết phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

15/ Dự thảo nghị quyết thuận chủ trương Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

16/ Dự thảo nghị quyết Thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

17/ Dự thảo nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

18/ Dự thảo nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học;

19/ Dự thảo nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

20/ Dự thảo nghị quyết Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

21/ Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030;

22/ Dự thảo nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

23/ Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

24/ Dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước;

25/ Dự thảo nghị quyết tổ chức đại đội Dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

19. Phát biểu bế mạc của Chủ tọa kỳ họp.

20. Chào cờ

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH,KHÓA IX

(Tài liệu đang cập nhật)

Gợi ý thảo luận tổ 


I. CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về thông qua chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 20120;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu) về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 20120;

2. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu theo ý kiến thẩm tra của Ban VHXH) Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

3. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

4. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành nghị quyết "bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học";

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu y kiến thẩm tra của Ban VHXH) Bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị ban hành nghị quyết "bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học";

5. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức, xây dựng đội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế) tổ chức đại đội Dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết tổ chức, xây dựng đội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh;

6. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

7. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải;

Dự thảo nghị quyết Thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

9. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước";

       Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh V/v đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định chích sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ phông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban VHXH) Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết "Quy định chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ phông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11 Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019;

Dự thảo nghị quyết phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Tờ trình số 235/TTr-HĐND ngày 04/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010;

Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

15. Tờ trình số 104/TTr-UBND  ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Dự thảo nghị quyết (lần 2) thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

16. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

Dự thảo nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

17. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030;

Dự thảo nghị quyết Ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. 

18. Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

19. Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

20. Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung dự án chăn nuôi của CTy TNHH Chăn nuôi Tân Hòa vào danh mục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019;

21. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết (lần 2) Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

22. Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;  

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

23. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

24. Tờ trình 124/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Dự thảo nghị quyết thuận chủ trương Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

25. Tờ trình 125/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202;

26. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2019;

Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2019;

27. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 6/12/2019 về việc thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Phước;

28. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

II. BÁO CÁO

1. Báo cáo số 440/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về Kết quả công tác của TAND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (số liệu từ 01/11/2018-31/10/2019);

2. Báo cáo số 411/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của TAND năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

3. Báo cáo số 792/BC-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục thi hành án dân sự Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX);

4. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX);

5. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

6. Báo cáo số 250/BC-HĐND ngày 18/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh;

7. Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình KTXH, QPAN năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020;

Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

8. Báo cáo số 289/BC-UBND ngày  18/11/20119 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình KTXH, QPAN năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020;

9. Báo cáo số 32/BC-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 về lĩnh vực dân tộc;

10. Báo cáo tóm tắt số 404/BC-VKS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

11. Báo cáo số 31/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

12. Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 18/11/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

13. Báo cáo số 62/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020;

14. Báo cáo số 63/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020; 

15. Báo cáo số 64/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

16. Báo cáo số 65/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

17. Báo cáo số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 09/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình bổ sung tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

18. Báo cáo số 47/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

19. Báo cáo số 48/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

20. Báo cáo số 49/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

21. Báo cáo số 30/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp;

22. Báo cáo số 31/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

23. Báo cáo số 32/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2019;

24. Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

25. Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Dự thảo nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

26. Báo cáo số 262/BC-HĐND ngày 22/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

27. Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

28. Báo cáo số 381/BC-VKS ngày 05/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX (số liệu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019);

29. Báo cáo số 268/HĐND ngày 27/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

30. Báo cáo số 270/BC-HĐND ngày 27/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

31. Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ)

32. Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)

33. Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019;

34. Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình, tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh về 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019;

35. Báo cáo số 319/BC-UBND ngày  05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

Dự thảo nghị quyết (lần 3) về dự toán ngân sách địa phương và dự toán chi  ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước;

36. Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020;

37. Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

38. Công văn số 2653/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 03/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2019;

39. Công văn số 3688/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu và tiếp thu ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;

40. Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

41. Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; 

42. Báo cáo số 208/BC-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo nghị quyết giao biến chế công chức năm 2020;

43. Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

 III. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1/ Công văn số 2679/STNMT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

2/ Công văn số 957/SGTVT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

3/ Công văn số 2186/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

IV. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3464/UBND-TH NGÀY 22/11/2019

1/ Công văn số 2770/SXD-QLN.QH ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2/ Công văn số 967/CAT-PV01 ngày 29/11/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3/ Công văn số 2632/STNMT-VP ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 721/BQLDA-KHTH ngày 29/11/2019 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 3860/SGDĐT-VP ngày 02/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6/ Báo cáo số 3035/BC-SVHTTDL ngày 28/11/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 2295/BCH-VP ngày 04/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8/ Công văn số 1183/SNN-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9/ Công văn số 728/BQLDA-KTTH ngày 04/12/2019 của Ban quản lý đầu tư xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng;

10/ Công văn số 959/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

V. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3595/UBND-TH NGÀY 28/11/2019

1/ Công văn số 2805/SXD-QLXD ngày 03/12/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

2/ Công văn số 2558/SYT-NV ngày 04/12/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

3/ Công văn số 2680/STNMT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

4/ Công văn số 2185/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

5/ Công văn số 1879/SCT-TM ngày 03/12/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6/ Công văn số 981/CAT-PV01 ngày 05/12/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7/ Công văn số 433/BDT-KHTH ngày 06/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

8/ Công văn số 3235/STC-NS ngày 06/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

9/ Công văn số 3900/SGDĐT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

 VI. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KHÁC

1/ Công văn số 958/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019);

 2/ Công văn số 3516/PCBP-KT ngày 28/11/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập;

3/ Công văn số 454/CV-BPW ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 830/CTHADS-KNTC ngày 04/12/2019 của Cục thi hành án dân sự việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 461/CV-TA ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 276/HĐND ngày 29/11/2019;

Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021